BĄDŹMY RAZEM X ŚWIATOWE DNI AUTYZMU – Lublin 2018

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Fundacja „Allot”

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie

Stowarzyszenie „Radość Dawania”

12 kwietnia 2018 r. 

 

 

V Ogólnopolska Konferencja

Naukowo-Szkoleniowa

„Metody i standardy interdyscyplinarnej diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu”

 Lublin, 12 kwietnia 2018 r.

 

Miejsce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie ul. Projektowa 4

Organizatorzy:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Fundacja „Allot”
 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 26 w Lublinie
 • Stowarzyszenie „Radość Dawania”

Patronat honorowy:

Metropolita Lubelski Marszałek Sosnowski
patronat Prezydent Żuk

Komitet naukowy:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (Uniwersytet Warszawski) – patronat naukowy
 • Prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie) – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Zbigniew B. Gaś (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Mirosław Jarosz  (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Janusz Kocki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Wiesław Kowalski (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Magdalena Chrościńska – Krawczyk (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

 Komitet organizacyjny:

 • Dr nauk hum. Katarzyna Patyk
 • Dr nauk hum. Marta Pawelec
 • Mgr Bożenna Kowalik
 • Mgr Ilona Hofman

Program Konferencji:

8.30-9.20 Rejestracja uczestników

9.30-9.45

Uroczyste otwarcie Konferencji

Rektor WSEI Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Jarosz

Mgr Bożenna Kowalik, Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie

9.45-10.00

Występ uczniów z autyzmem ze Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 Lublinie; „Akademia Pana Piotra”

Autor: Mgr Piotr Mochol, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie

10.00-10.45

Profilaktyka przełomów rozwojowych osób z autystycznym spektrum zaburzeń

Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Psycholog, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

10.45-11.30

Czy istnieje wspólny obszar z innymi zaburzeniami psychicznymi?

Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik

Psychiatra, Śląski UniwersytetMedyczny w Katowicach

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

12.00-12.30

Prenatalne czynniki ryzyka zaburzeń ze spektrum autyzmu

Dr nauk med. Agnieszka Haratym-Maj

Ginekolog-położnik, Zakład Fizjopatologii, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie i Oddział Położniczy z Oddziałem Patologii Ciąży, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

12.30-13.00

Rola diagnostyki pediatrycznej w rozpoznawaniu autyzmu

Prof. dr hab. Janusz Kocki

Pediatra, genetyk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

13.00-13.30

Diagnostyka różnicowa zaburzeń autystycznych u dzieci

 

Dr hab. nauk med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Neurolog,Klinika Neurologii Dziecięcej  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

13.30-14.00

Narzędzia stosowane w badaniach przesiewowych i diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Mgr Joanna Grochowska

Psycholog, Wiceprezes Fundacji SYNAPSIS w Warszawie

14.00-14.15

Włączanie osób ze spektrum autyzmu w przestrzeń społeczną

Mgr Joanna Kulikowska

Pedagog specjalny,  TWP w Lublinie

14.15

Dyskusja i zamknięcie konferencji

Dr nauk hum Katarzyna Patyk

Pedagog specjalny, SP Nr 26, Centrum INSIGNIS, WSEI

14.30-15.30

Przerwa obiadowa

 

WARSZTATY

 

 

 

15.30-18.30 do wyboru jeden z sześciu warsztatów

 

1.

Dr nauk hum. Katarzyna Patyk

Pedagog specjalny, Prezes Fundacji Allot, terapeuta dzieci z autyzmem w SP Nr 26,  wykładowca WSEI

Zasady konstruowania wywiadów diagnostycznych

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników ze standardami konstruowania wywiadów diagnostycznych z rodzicami dziecka zgłaszającymi się na diagnozę w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera. Analiza czynników etiologicznych, ocena ryzyka ASD u dziecka na podstawie uzyskanych informacji.

Adresaci szkolenia: lekarze, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, szkół, przedszkoli i specjaliści innych instytucji zajmujących się diagnozowaniem autyzmu i Zespołu Aspergera

2

Dr nauk hum. Marta Pawelec

Psycholog, pracownik naukowy WSEI

Wybrane narzędzia diagnostyki nozologicznej i funkcjonalnej

Cel szkolenia: uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wybranymi narzędziami służącymi diagnostyce klinicznej i funkcjonalnej osób z autystycznym spektrum zaburzeń w różnych okresach rozwojowych: Profil Psychoedukacyjny PEP-R od 6 m.ż. do 7 r.ż.; Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla osób z autyzmem od wieku szkolnego do dorosłości, Skala ASRS wspomagająca proces określania ryzyka autyzmu od 2 r.ż do 18 r.ż.

Adresaci szkolenia: pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, szkół, przedszkoli i specjaliści  innych instytucji zajmujących się diagnozowaniem, edukacją i terapią  osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

3

Dr nauk med. Marta Kaczyńska-Haładyj

Psychiatra, Szpital Neuropsychiatrycznym oraz w I Klinika Psychiatryczna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Metody diagnozy medycznej autyzmu i zaburzeń ze spektrum

Cel szkolenia:  Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z praktycznymi parametrami procedur diagnostycznych autyzmu wczesnodziecięcego oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zostanie zaprezentowany przegląd koncepcji etiologicznych autyzmu od Kannera poprzez modele genetyczne , plastyczności mózgowej do najnowszych osiągnięć neurobiologicznych. Szczególna uwaga będzie zwrócona na kluczowe znaczenie wczesnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego.

Adresaci szkolenia: lekarze,  specjalistów z zakresu terapii, edukacji i wychowania osób z ASD, rodziców, pracowników PPP, logopedów

4

Mgr Helena Krauze

Psycholog, Fundacja SCOLAR w Warszawie

VB-MAPP – narzędzie do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia z behawioralnym podejściem do oceny umiejętności językowych;  przedstawienie struktury narzędzia; zaprezentowanie oceny VB-MAPP jako pomocy w  tworzeniu programu terapeutycznego.

Adresaci szkolenia: nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwoju.

5

Mgr Joanna Grochowska

Psycholog, Fundacja SYNAPSIS w Warszawie

Modele diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu w różnych grupach wiekowych

Cel szkolenia: Przybliżenie uczestnikom różnych modeli diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu w zależności od wieku diagnozowanej osoby (od najmłodszych kilkunastomiesięcznych dzieci, po osoby dorosłe).  W czasie warsztatu omówione zostaną zarówno procedury, jak i stosowane w procesie diagnostycznym narzędzia. Zaprezentowane zostaną modele wypracowane w ciągu wielu lat działalności Fundacji SYNAPSIS.

Adresaci szkolenia: dla wszystkich osób zainteresowanych tematem diagnostyki ASD – lekarzy, psychologów, pedagogów, rodziców

6

Mgr Marta Kościk

Fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath, Centrum Ortopedyczno- Rehabilitacyjne KINEZISMED w Lublinie

 

Neurorozwojowa ocena niemowląt jako ważny element kompleksowego wspomagania rozwoju dziecka z grupy ryzyka

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z prawidłowym rozwojem psychomotorycznym dziecka, najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami występującymi w wieku niemowlęcym oraz poniemowlęcym oraz rola fizjoterapii w terapii dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego.

Adresaci szkolenia: lekarze, fizjoterapeuci, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Uwaga: w trakcie trwania konferencji czynny będzie Punkt Konsultacyjny. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o udziale w Konferencji i wybranych przez siebie warsztatach.

W czasie Konferencji będzie można zakupić publikacje książkowe o tematyce autyzmu. Uczestnicy otrzymają również materiały  konferencyjne. 

Informacje o Prelegentach

Prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

Psycholog. Przez wiele lat związany z miastem Lublin, gdzie studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim a następnie podjął pracę w poradni dla pacjentów z zaburzeniami mowy i języka. W 1983 roku rozpoczął pracę jako profesor na wydziale psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracuje w Katedrze Neurorehabilitacji w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Znaczące publikacje profesora Gałkowskiego obejmują prace publikowane w międzynarodowych czasopismach (Folia Phoniatrica, Acta Paedopsychiatrica, Psychoterapia i Psychomotoryka, Acta Medica Polona). W latach 1966-1995 podczas pobytów we Francji (gdzie był zaangażowany w różne programy badawcze i zatrudniony przez Krajowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych – INSERM), zdobył doświadczenie i nawiązał liczne kontakty ze specjalistami francuskimi zaangażowanymi w prace nad ASD. W 1990 roku wspólnie ze swoimi współpracownikami stworzył Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Polsce i jest honorowym prezesem tej organizacji pozarządowej. Od roku 1986 profesor Gałkowski jest redaktorem półrocznika „Dziecko Autystyczne”. W 1996 roku podczas Generalnego Zgromadzenia międzynarodowego towarzystwa Autyzm-Europa w Luksemburgu, był jednym z założycieli Światowej Organizacji Autyzmu. Jest autorem i współautorem książek, artykułów i innych publikacji o autyzmie i jest dobrze znanym na arenie międzynarodowej ekspertem w tej dziedzinie. W 1981 roku utworzył w Warszawie pierwszą w Polsce klasę szkolną dla dzieci z ASD, która funkcjonuje do dziś. Jako prezes KTA w Polsce koordynował wiele prac badawczych i projektów wdrożeniowych we współpracy ze specjalistami brytyjskimi, irlandzkimi, francuskimi i amerykańskimi. W 1997 roku został uhonorowany przez J. Chirac’a Srebrnym Medalem Paryża za swoje osiągnięcia w dziedzinie wspierania rehabilitacji dzieci z zaburzonym rozwojem.

Prof. dr hab. Małgorzata Janas-Kozik

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, ukończony 4-letnie szkolenie podyplomowe z psychoterapii organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, tytuł psychoterapeuty Dyplom Nr 62/K.07/2011, również Certyfikat Terapeuty Środowiskowego,  Nr certyfikatu: 357/2014. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp.zo.o. Zainteresowania naukowe zogniskowane na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych postaciach, problematyce FASD, jak również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń. W latach 2002 - 2014 - konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży na obszarze województwa śląskiego, a od 2014 do 2015 – konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Od 2012 do nadal (obecnie II kadencję) członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i   Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (dwie kadencje 2010-2016r.), obecnie z-ca przewodniczącego Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Prof. dr hab. Janusz Kocki

Od 1988 r. pracuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Lekarz medycyny, specjalista pediatra I i II stopień, specjalista genetyk kliniczny. Kierownik Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; konsultant wojewódzki w dziedzinie genetyki klinicznej. Angażuje się w działalność społeczną jako współorganizator corocznego integracyjnego balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych ,,Bal na… 47 chromosomów’’. Od wielu lat współpracuje z pozarządowymi organizacjami samopomocowymi rodziców dzieci z różnymi chorobami genetycznymi – dzięki społecznemu zaangażowaniu wiele organizacji uzyskało projekty finansujące działalność tych organizacji. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich, interdyscyplinarnych konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Współdziałanie we wspieraniu rozwoju dziecka niepełnosprawnego” (2002, 2006, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016) oraz wielu innych konferencji tematycznych: „Kazuistyka wieku rozwojowego - Casus pro diagnosi”, „Wspomaganie dzieci z zespołami genetycznymi. Wady cewy nerwowej”; „Człowiek i Autyzm. Autyzm i Polska”, „Medycyna personalizowana (3 edycje): Genom – etyka – prawo (2011), Genom – architektura – szkoła - design (2014) i Genom – człowiek - świat – zagrożenia (2016).Wymiernym rezultatem ww. konferencji naukowo-szkoleniowych były praktyczne warsztaty terapeutyczne (bezpłatne), w których przeszkolono ok. 1000 rodziców, studentów i terapeutów.

Dr hab. Magdalena Chrościńska-Krawczyk

Pediatra, neurolog dziecięcy. Pracuje w Klinice Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Współpracownik Centrum INSIGNIS w Lublinie. Jej główne zainteresowania zawodowe obejmują zaburzenia neurorozwojowe u dzieci oraz mózgowe porażenie dziecięce. Współpracuje z Fundacją Rozwoju Psychomotoryki, realizującą program usprawniania dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Jest koordynatorką i główną przedstawicielką w Polsce organizacji European Academy of Childchood Disability (EACD). Jest także współautorką publikacji naukowych oraz rozdziałów w podręcznikach akademickich.

Dr nauk med. Agnieszka Haratym-Maj

Ginekolog-położnik, związana z Zakładem Fizjopatologii Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie i Oddziałem Położniczym z Oddziałem Patologii Ciąży w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie. Instruktor kursów dla lekarzy rodzinnych organizowanych przez Centrum Podyplomowe Studium Medycznego w Warszawie. Obszar badań naukowych dotyczy immunologii - immunotoksykologii, położnictwa i ginekologii. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu wpływu czynników patogennych na rozwój płodu i niemowlęcia.

Mgr Joanna Grochowska

Psycholog, certyfikowany konsultant Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, wicedyrektor Ośrodka dla Dzieci i Dorosłych Osób z Autyzmem, wiceprezes Fundacji SYNAPSIS.
Z osobami z zaburzeniami spektrum autyzmu pracuje od 27 lat. Zajmuje się diagnozowaniem, terapią dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD, a także psychoedukacją i terapią ich rodzin. Specjalizuje się w diagnostyce najmłodszych dzieci z podejrzeniem zaburzeń spektrum autyzmu, w tym z grup ryzyka oraz w diagnozie różnicowej. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu ASD. Jest autorką kilkunastu publikacji z tej dziedziny.

Mgr Bożenna Kowalik

Pedagog specjalny o specjalizacji: pedagogika rewalidacyjna osób upośledzonych. Od 1977 roku pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Lublinie, gdzie do 1991 roku zajmowała stanowisko nauczyciela w klasach młodszych (wśród osiągnięć: inicjatorka ruchomego alfabetu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną). Od 1991 roku zajmowała stanowisko wicedyrektora. W 1992 roku utworzyła na terenie Szkoły Podstawowej – pierwszą w Polsce szkołę 8-klasową dla dzieci z problemami w nauce, z problemami zdrowotnymi i emocjonalnymi. W 1998 roku objęła w szkole stanowisko dyrektora (do dnia dzisiejszego). W 2003 roku z jej inicjatywny powstała pierwsza szkoła dla dzieci z ASD na terenie województwa lubelskiego. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia, warsztaty. Jest doświadczonym edukatorem i wykładowcą m.in. UMCS, WSEI, Mentor i wiele innych. 

Mgr Joanna Kulikowska

Nauczyciel z 22 letnim stażem pracy. Instruktor teatralny, arteterapeuta, oligofrenopedagog. Wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Lublinie. Koordynator i realizator programów profilaktycznych m.in. dotyczących przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci, przemocy wobec dzieci, profilaktyki uzależnień. Opiekun Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Rzecznik Praw Ucznia przy Lubelskim Kuratorze Oświaty. Współorganizator wspólnie z WSEI konferencji i warsztatów dla młodzieży pt. FORUM MŁODYCH –  „Być twórcą samego siebie”, „Od praw dziecka do praw seniora”, „Jesteśmy różni możemy być razem”.  Obecnie prowadzi treningi i szkolenia dla młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów, dotyczące wykorzystania umiejętności komunikacyjnych w tworzeniu efektywnych relacji interpersonalnych. Współpracuje z Towarzystwem Wiedzy Powszechnej w Lublinie. 

Informacje o osobach prowadzących warsztaty

Dr nauk. hum. Katarzyna Patyk

Specjalista w zakresie diagnozy i terapii osób z ASD, pedagog specjalny - terapeuta osób z ASD w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie. Prezes Fundacji „Allot” wspierającej osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera. Przewodnicząca zespołu ds. diagnozy klinicznej ASD. Autorka wielu publikacji z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z ASD. Najnowsza publikacja pod jej redakcją i M. Panasiuk, dotyczy istotnych kwestii związanych z dojrzewaniem i dorosłością osób z ASD: „Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń. Teoria i praktyka”. GWP, Gdańsk 2017. Autorka koncepcji i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doświadczony wykładowca i edukator. Jest pomysłodawcą i organizatorem cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Bądźmy razem – światowy dzień autyzmu” (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). Inicjuje wiele akcji promujących wiedzę o osobach z ASD , między innymi  opracowała materiały do zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów ze szkół podstawowych, w których znajduje się opowiadanie psychoedukacyjne jej autorstwa „Nowy kolega” (2014 r.); była inicjatorką stworzenia teledysku i autorką teksu piosenki „Dwa światy, jeden czas” (2016 r.)

Dr nauk hum. Marta Pawelec

Psycholog. Wykładowca i pracownik Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz wczesnego wspomagania w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi (WSEI). Posiada doświadczenie  w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, a także z dziećmi o zaburzonym rozwoju. Jest współautorką programów profilaktycznych, adaptacyjno-integracyjnych, wychowawczych oraz dla uzdolnionych przedszkolaków. 

Dr nauk med. Marta Kaczyńska-Haładyj – Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz neurologii dziecięcej . Wiele lat sprawowała funkcję ordynatora Oddziału Neuropsychiatrii Dziecięcej w Lublinie. Nadal pracuje w Szpitalu Neuropsychiatrycznym oraz w I Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu Medycznego na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Zajmuje się kompleksowym diagnozowaniem oraz leczeniem zaburzeń psychicznych i neurologicznych wieku rozwojowego. Jest autorem doniesień w zakresie powyższej problematyki. Od wielu lat jest wykładowcą na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aktywnie uczestniczy w corocznych ogólnopolskich konferencjach, kongresach i warsztatach edukacyjnych.

Mgr Helena Magdalena Krauze

Psycholog,  psychoterapeuta. Ukończyła  studia podyplomowe „Stosowana Analiza Zachowania” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dyrektor Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. W ramach Poradni i Fundacji SCOLAR zajmuje się terapią indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Wykonuje diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu, diagnozy możliwości intelektualnych oraz diagnozy gotowości szkolnej. Szkoliła się w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, neuropsychologii klinicznej dziecka oraz terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznych, przedszkoli oraz koordynator Punktu Wczesnej Interwencji przy Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu. W latach 2013 – 2015 pracownik Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Mgr Marta Kościk

Fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta NDT-Bobath (2003) z rozszerzeniem o kurs Baby (2008) oraz Baby Advance(2012), instruktor Masażu Shantala (2010). Uczestnik wielu szkoleń z zakresu fizjoterapii pediatrycznej min. Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (2013), Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (2007), Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi (2009), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji, ergoterapii w pediatrii i integracji sensorycznej(2009), Kinesiotaping w pediatrii (2017) oraz licznych warsztatów o tematyce pediatrycznej. Wykładowca w Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie (2005-2014). Od 2010 roku prowadzi samodzielnie szkolenia dotyczące fizjoterapii w pediatrii.  Współzałożycielka Centrum Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego KINEZISMED w Lublinie. Od 2000 roku zajmuje się terapią dzieci. 

Mgr Joanna Grochowska

Psycholog, certyfikowany konsultant Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, wicedyrektor Ośrodka dla Dzieci i Dorosłych Osób z Autyzmem, wiceprezes Fundacji SYNAPSIS. Z osobami z zaburzeniami spektrum autyzmu pracuje od 27 lat. Zajmuje się diagnozowaniem, terapią dzieci, młodzieży i dorosłych osób z ASD, a także psychoedukacją i terapią ich rodzin. Specjalizuje się w diagnostyce najmłodszych dzieci z podejrzeniem zaburzeń spektrum autyzmu, w tym z grup ryzyka oraz w diagnozie różnicowej. Uczestniczyła w realizacji wielu projektów badawczych, konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia specjalistyczne z zakresu ASD. Jest autorką kilkunastu publikacji z tej dziedziny.

 

  Serdecznie zapraszamy

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: 

Formularz rejestracyjny

Program konferencji pobierz

Regulamin uczestnictwa pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.