O uczelni

Centrum Informacji Naukowej

biblioteka

Biblioteka WSEI wchodzi w skład Centrum Informacji Naukowej i stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, służącego nowoczesnemu zarządzaniu wiedzą.

Księgozbiór Biblioteki WSEI w Lublinie obecnie liczy ponad 53 000 egzemplarzy książek z różnych dziedzin wiedzy: od encyklopedii, informatorów ogólnych, słowników językowych i podręczników do nauki języków obcych, po podręczniki z zakresu prowadzonych przez WSEI kierunków studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Zbiory Biblioteki sklasyfikowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Poza książkami w wersji tradycyjnej i elektronicznej w bibliotece znajdują się również zbiory specjalne: audiobooki, e-booki (książki w wersji elektronicznej dostępne dla naszych czytelników zarówno na terenie Uczelni, jak i w domu), płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS i magnetofonowe oraz mapy i plansze dydaktyczne.

Biblioteka posiada na podstawie licencji dostęp do komputerowych baz wiedzy online: Systemu Informacji Prawnej Legalis; bazy czasopism w języku angielskim: EBSCOhost, EBSCO – PsycARTICLES, bazę ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne; Czytelnię czasopism online Wydawnictwa INFOR. Czytelnicy poprzez stronę internetową Biblioteki WSEI mają dostęp online do naszych zasobów bibliotecznych oraz zautomatyzowanych katalogów, a także do zasobów elektronicznych i katalogów innych bibliotek regionu oraz kraju, w tym do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz goście przebywający na terenie naszej Biblioteki mają możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu.

Biblioteka gromadzi ponad 150 tytułów czasopism naukowych oraz dzienników ogólnych i specjalistycznych zarówno polskich jak i zagranicznych, z których można korzystać na miejscu w czytelniach oraz za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi na terenie Uczelni lub online poprzez Internet w domu.

Zasoby Biblioteki WSEI są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych, a także z darów Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, od wykładowców i studentów. Część darów pochodzi z funduszy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych przez WSEI we współpracy z Fundacją OIC Poland, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, władzami samorządowymi, urzędami pracy i innymi podmiotami.

Biblioteka WSEI promuje swoje zasoby poprzez multimedialny kurs edukacji biblioteczno-informacyjnej uruchomiony na platformie e-learningowej Uczelni. W ramach kursu, do którego można dotrzeć poprzez stronę WWW Biblioteki oraz platformę e-learningową Moodle, opracowane zostały materiały dydaktyczne, w tym autorski multimedialny podręcznik edukacji biblioteczno-informacyjnej, filmy szkoleniowe, przydatne linki, test sprawdzający oraz ankieta dla użytkowników na temat kursu. Cele kursu to, m.in.: unowocześnienie i rozbudowa komputerowego warsztatu informacyjnego Biblioteki; przygotowanie czytelników do korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz szybkiego i trafnego wyszukiwania potrzebnych informacji; wspieranie kadry akademickiej Uczelni w pracy dydaktycznej, w szczególności w trakcie tworzenia i aktualizowania programów kształcenia oraz opracowywania materiałów do e-learningu w oparciu o skomputeryzowany warsztat informacyjny Biblioteki; pomoc pracownikom naukowym WSEI w działalności naukowo-badawczej w oparciu o zasoby wiedzy Uczelni oraz zainspirowanie studentów do doskonalenia postawy samokształceniowej w uczeniu się przez całe życie, a także wspieranie studentów w rozwoju ich zainteresowań dydaktycznych i pozanaukowych.

Biblioteka prowadzi Repozytorium dorobku naukowego kadry akademickiej Uczelni oraz Repozytorium prac dyplomowych studentów.

Organizacja Biblioteki:

WSEI posiada własną bibliotekę z dwiema czytelniami do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON 4, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się online poprzez Internet.
Biblioteka składa się z:

 1. Przestronnej czytelni z wydzielonymi częściami:
 • czytelnią główną ze stanowiskami do pracy dla 50 osób,
 • czytelnią księgozbioru podręcznego przeznaczoną do cichej pracy dla 25 osób,
 • stanowiskiem komputerowym do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON 4,
 • stanowiskami komputerowymi do przeglądania komputerowych katalogów bibliotecznych, zamawiania zbiorów bibliotecznych online oraz korzystania z cyfrowych baz wiedzy – 12 komputerów, w  tym 4 komputery są dostosowane do pracy osób z różnymi niepełnosprawnościami (specjalne stoliki pod komputery dla osób poruszających się na wózkach, podświetlane lupy do powiększania testu, ekrany dotykowe, specjalistyczne podpórki pod nadgarstek i podkładki pod myszki). Biblioteka dysponuje również 12 laptopami do pracy w czytelniach, z których 10 jest oprogramowanych w języku angielskim.
 • magazynu książek wypożyczanych do domu,
 • magazynu księgozbioru podręcznego,
 • magazynu czasopism.
 1. Odrębnych magazynów na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami:
 1. Wyodrębnionego pomieszczenia ze stanowiskiem komputerowym do opracowania zbiorów bibliotecznych.
 2. Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne urządzenia kopiujące.
 3. Pomieszczenia socjalnego dla pracowników Biblioteki; kompleksu pomieszczeń sanitarnych, w tym toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie czytelni znajduje się specjalna winda do przemieszczania się osób z niepełnosprawnością.

Studenci naszej Uczelni mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek: Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie, Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu. Studenci WSEI mogą korzystać także ze zbiorów innych bibliotek na warunkach określonych odrębnie przez każdą bibliotekę.

Biblioteka aktywnie włącza się w działalność pozanaukową WSEI, wspierając rozwój talentów i zainteresowań kulturalnych studentów oraz uczniów Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. Przykładem takich inicjatyw jest konkurs literacki cyklicznie organizowany przez Bibliotekę z okazji jubileuszów powstania naszej Uczelni. Uczestnicy konkursu otrzymują stypendia wspierające rozwój talentu literackiego oraz wyróżnienia rzeczowe. Na zakończenie konkursu odbywają się także w Bibliotece uroczyste spotkania Władz Uczelni oraz ALMS, Autorów oraz jury. We współpracy z Samorządem Studentów WSEI Biblioteka organizuje Konkurs talentów dla studentów „The Best of WSEI”, którego zwycięzcy także zostali nagrodzeni stypendiami na rozwój talentu oraz nagrodami rzeczowymi. W ramach promocji WSEI dyrektor Biblioteki prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych spoza Uczelni w ramach Festiwalu Nauki, Uniwersytetu Przedszkolaka, Dni Otwartych WSEI, seminariów dla nauczycieli bibliotekarzy oraz pracowników instytucji współpracujących z Uczelnią.


WYBRANE TYTUŁY CZASOPISM
DOSTĘPNYCH ONLINE ORAZ CZASOPISM W WERSJI TRADYCYJNEJ
PRENUMEROWANYCH W BIBLIOTECE WSEI W LUBLINIE:

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII:

Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne

 1. ADR-Arbitraż i Mediacja (wersja online)
 2. Baza elektroniczna online System Informacji Prawnej Legalis
 3. Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCOhost,
 4. Baza elektroniczna online czasopism naukowych i fachowych  ARIANTA
 5. Edukacja Prawnicza (wersja online)
 6. Europejski Przegląd Sądowy
 7. Gazeta Prawna (wersja tradycyjna i online)
 8. Glosa. Prawo Gospodarcze
 9. Informacja w Administracji Publicznej (wersja online)
 10. Iustitia (wersja online)
 11. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (wersja online)
 12. Monitor Podatkowy (wersja online)
 13. Monitor Prawniczy (wersja online)
 14. Monitor Prawa Handlowego (wersja online)
 15. Monitor Prawa Pracy (wersja online)
 16. Policja
 17. Prawo Europejskie w Praktyce
 18. Prawo Mediów Elektronicznych (wersja online)
 19. Prawo Zamówień Publicznych (wersja online)
 20. Prokuratura i Prawo (wersja online)
 21. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 22. Przegląd Policyjny
 23. Przegląd Prawa Handlowego
 24. Przegląd Sejmowy
 25. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (wersja online)
 26. Samorząd Terytorialny
 27. Wiedza Obronna
 28. Wspólnoty Europejskie
 29. Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej
 30. Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (wersja online)

Ekonomia, Rachunkowość, Zarządzanie i Logistyka

 1. Administrator
 2. Baza elektroniczna online Czasopisma Wydawnictwa INFOR
 3. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 4. Controling i Rachunkowość Zarządcza
 5. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw
 6. Ekonomista
 7. Finansowanie Nieruchomości
 8. Gospodarka Materiałowa & Logistyka
 9. Handel Wewnętrzny
 10. Harvard Business Review. Polska
 11. Logistyka
 12. Logistyka a Jakość
 13. Logistyka i Transport
 14. Logistyka Odzysku (wersja tradycyjna i online)
 15. MBA. Management and Business Administration. Central Europe
 16. Marketing i Rynek
 17. Marketing w Praktyce
 18. Mieszkanie i Wspólnota
 19. Nieruchomości (wersja tradycyjna i online)
 20. Organizacja i Kierowanie
 21. Outsourcing&More
 22. Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i online)
 23. Poradnik Rachunkowości Budżetowej
 24. Przegląd Organizacji
 25. Rachunkowość
 26. Rachunkowość Budżetowa
 27. Rynki Zagraniczne
 28. Studia Ekonomiczne
 29. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 30. Świat Nieruchomości
 31. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 32. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII:

Pedagogika, Psychologia

 1. Baza elektroniczna online czasopism w języku angielskim EBSCO – PsycARTICLES
 2. Charaktery
 3. Chowanna
 4. E–Mentor (wersja tradycyjna i online)
 5. Edukacja. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 6. Edukacja Dorosłych
 7. Edukacja Ustawiczna Dorosłych  (wersja online)
 8. Journal of Counseling Psychology
 9. Kultura i Edukacja
 10. Kwartalnik Pedagogiczny
 11. Nauczyciel i Szkoła
 12. Nowa Szkoła
 13. Oświata i Wychowanie
 14. Pedagogika Pracy
 15. Praca Socjalna
 16. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 17. Prawo w Służbie Zdrowia
 18. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 19. Problemy Wczesnej Edukacji
 20. Przegląd Psychologiczny
 21. Psychologia Dziś
 22. Psychologia Społeczna
 23. Psychologia w Praktyce (wersja tradycyjna i online)
 24. Psychologia w Szkole
 25. Psychoterapia
 26. Resocjalizacja Polska
 27. Rocznik Andragogiczny
 28. Rocznik Pedagogiczny
 29. Ruch Pedagogiczny
 30. Studia Pedagogiczne
 31. Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja
 32. Wychowanie na Co Dzień
 33. Wychowawca
 34. Życie Szkoły

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU:

Pielęgniarstwo, Zdrowie publiczne

 1. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 2. Medycyna Paliatywna w Praktyce
 3. Na Ratunek
 4. Niepełnosprawność
 5. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 6. Opieka Okołooperacyjna
 7. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
 8. Pielęgniarstwo XXI wieku
 9. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 10. Pielęgniarstwo Polskie
 11. Postępy Neonatologii
 12. Postępy Żywienia Klinicznego
 13. Praca i Zdrowie
 14. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 15. Problemy Pielęgniarstwa
 16. Przegląd Medyczny
 17. Służba Zdrowia
 18. Terapia
 19. Zakażenia

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI:

 1. Autobusy
 2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 3. CHIP
 4. Ciężarówki i Autobusy
 5. Computerworld. Polska
 6. Drogownictwo
 7. Eksploatacja i Niezawodność
 8. Infrastruktura Transportu
 9. Komunikacja Publiczna
 10. Mechanik
 11. Networld
 12. PCWorld
 13. Pojazdy Szynowe
 14. Polskie Drogi
 15. Przegląd Komunikacyjny
 16. Przegląd Mechaniczny
 17. Rynek Kolejowy
 18. Samochody Specjalne
 19. Technika Transportu Szynowego
 20. Transport Miejski i Regionalny
 21. Transport Polski
 22. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 23. Transport Samochodowy
 24. Transport Szynowy
 25. Transport. Technika Motoryzacyjna
 26. Wired

DZIENNIKI I TYGODNIKI:

 1. Dziennik – Gazeta Prawna (wersja tradycyjna i online)
 2. Dziennik Wschodni
 3. Gazeta Wyborcza
 4. Kurier Lubelski
 5. Newsweek
 6. Puls Biznesu
 7. Rzeczpospolita
 8. Wprost
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.