O uczelni

Podstawy formalno-prawne

A. ZEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

 1. Ustawy, rozporządzenia

Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek

Podstawy prawne kształcenia nauczycieli

2. Dokumenty bolońskie

3. Oceny i wytyczne PKA-i

 • Ocena programowa PKA (wzory dokumentów obowiązujące od 12.01.2017 r.)

   Profil ogólnoakademicki

  Profil praktyczny

  Pobierz szczegółowe kryteria oceny ze wskazówkami (.pdf)

  Wzór raportu samooceny (.rtf)

  Wzór raportu samooceny (.docx)

  Wzór raportu samooceny (.rtf)

  Wzór raportu samooceny (.docx)

   Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

  Wzór raportu z wizytacji (.docx)

  Wzór raportu z wizytacji (.rtf)

  Wzór raportu z wizytacji (.docx)

  Wytyczne do przygotowania raportu samooceny (na podstawie Uchwały Nr 1/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej  z dnia 12 stycznia 2017 r.  w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny).

  1. Raport samooceny należy przygotować w siedmiu egzemplarzach, w tym dwóch w wersji papierowej,
  2. Raport samooceny powinien być syntetyczny.
  3. Jeżeli uczelnia prowadzi kształcenie na danym kierunku studiów w kilku podstawowych jednostkach organizacyjnych, raport należy przygotować odrębnie w każdej z nich.
  4. Jeżeli podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi na danym kierunku studia o profilu ogólnoakademickim i o profilu praktycznym, raport należy przygotować odrębnie dla każdego z profili.
  5. Raport na temat działań naprawczych podjętych po ocenie warunkowej należy przygotować w trzech egzemplarzach, w tym jednym w wersji papierowej.
  6. Raporty, o których mowa powyżej uczelnia zobowiązana jest przekazać Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o ocenie, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – nie dłuższym niż cztery tygodnie.

  Zasady przeprowadzania wizytacji (na podstawie Uchwały Nr 2/2017 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zasad przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej) 

  Wizytacja przeprowadzana jest zgodnie z planem, który obejmuje:

  1. Spotkanie członków zespołu oceniającego, zwanego dalej Zespołem, w celu:
   • wymiany uwag dotyczących raportu samooceny,
   • ustalenia wykazu spraw, które zostaną omówione lub wyjaśnione z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek, ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń jakie zostały sformułowane w toku poprzedniej oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów,
   • ustalenia zadań, jakie będą realizowali w trakcie wizytacji poszczególni członkowie Zespołu oraz szczegółowego harmonogramu wizytacji, w tym spotkań z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów, studentami, przedstawicielami otoczenia społeczno- gospodarczego.
  2. Spotkanie Zespołu z władzami uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek studiów w celu przedstawienia harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli jaką przypisują władze uczelni i jednostki temu kierunkowi w rozwoju uczelni/jednostki oraz realizacji ich strategicznych celów.
  3. Ocenę spełnienia kryteriów ogólnych określonych w § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1529), oraz kryteriów szczegółowych określonych odpowiednio dla profilu ogólnoakademickiego lub profilu praktycznego w załącznikach nr 1 i 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
  4. Hospitację zajęć dydaktycznych.
  5. Wizytację bazy dydaktycznej, uczelnianej i pozauczelnianej wykorzystywanej do realizacji zajęć na ocenianym kierunku studiów; w przypadku oceny kierunku o profilu ogólnoakademickim ze szczególnym uwzględnieniem bazy naukowej, a w przypadku oceny kierunku o  profilu  praktycznym ze szczególnym uwzględnieniem bazy, w której prowadzone są zajęcia praktyczne, w tym związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz bazy instytucji, w których odbywane są praktyki.
  6. Spotkania z:
   • nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów m.in. w celu przedyskutowania oceny realizacji efektów kształcenia oraz działań zmierzających do doskonalenia programu kształcenia, planów rozwoju kierunku, a także wsparcia udzielanego przez uczelnię/jednostkę w rozwoju naukowym i zawodowym nauczycieli akademickich oraz pogłębianiu ich kompetencji dydaktycznych,
   • studentami, Samorządem Studenckim, oraz przedstawicielami studenckiego  ruchu naukowego,
   • przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami, zwłaszcza w przypadku oceny kształcenia o profilu praktycznym.
  7. Spotkania członków Zespołu w celu dokonania analizy informacji zebranych w czasie realizacji poszczególnych punktów harmonogramu wizytacji oraz ustalenia, czy umożliwią one dokonanie pełnej oceny, sformułowanie wniosków, uwag i zaleceń podsumowujących wizytację.
  8. Spotkanie końcowe z władzami uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek w celu podsumowania wizytacji i przekazania wstępnych wniosków i zaleceń.
  9. Wizytacja trwa nie krócej niż dwa dni lub – w przypadku oceny powtórnej, o której mowa w  § 21 Statutu – wizytacja odbywa się na zasadach określonych w tym przepisie i może trwać jeden dzień.
  10. Po zakończeniu wizytacji Zespół przygotowuje raport w terminie nie dłuższym niż sześć tygodni, a w przypadku ocen dokonywanych na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – niezwłocznie.

  WZORY WNIOSKÓW

  Wzory wniosków o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia przygotowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Polską Komisją Akredytacyjną.

B. WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE

1. konstytuujące wewnętrzny system zapewniania jakości oraz określające kompetencje organów Uczelni i jednostek w tym zakresie:

 • Zarządzenie nr 01/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 01 października 2016 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 26/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała nr 2/2017/2018 Rady wydziału Administracji i Nauk Społecznych  WSEI w Lublinie z 24.10.2017r w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Uchwała nr 4/2017/2018 Rady wydziału Administracji i Nauk Społecznych  WSEI w Lublinie z 24.10.2017r w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, po zmianie struktury organizacyjnej.
 • Uchwała nr 4/2017/2018 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 27 października 2017 r w sprawie: aktualizacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonującego na Wydziale Transportu i Informatyki.
 • Uchwała nr 2/2017/2018 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z 27 października 2017 r w sprawie: powołania składu Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała nr 02/2016/2017 Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 3 października 2016 r. w sprawie: aktualizacji Systemu Zapewnienia Jakości Wydziału Nauk o zdrowiu.
 • Uchwała nr 03/2016/2017  Rady Wydziału Nauk o zdrowiu WSEI z dnia 03 października 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2. dotyczące tworzenia programów kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych i kursach dokształcających:

 • Uchwała nr 22a/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dotyczących programów studiów opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji.
 • Zarządzenie nr 19/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: szczegółowego projektowania programów kształcenia.
 • Zarządzenie nr 14a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie: ogólnych wytycznych dla Wydziałów dotyczących zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programie kształcenia.
 • Zarządzenie nr 25a /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zaleceń i wskazówek dla Rad wydziałów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie projektowania, zatwierdzania, doskonalenia programów kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia.
 • Uchwała nr 99/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do tworzenia i prowadzenia studiów niestacjonarnych.
 • Uchwała nr 100/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014 r. w sprawie wytycznych do programów kształcenia w zakresie przydziału punktów ECTS do poszczególnych grup zajęć.
 • Uchwała nr 101/2014/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie wytycznych dotyczących praktyk zawodowych realizowanych na kierunkach kształcenia o profilu praktycznym.
 • Uchwała nr 126/2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 11.12.2014r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów  w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała nr 1/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 2/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019.
 • Uchwała nr 3/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 4/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Administracja, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019.
 • Uchwała nr 5/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 6/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Logistyka, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Finanse i rachunkowość, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 8/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020.
 • Uchwała nr 9/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie, studia licencjackie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2020, w wersji anglojęzycznej.
 • Uchwała nr 10/2016/2017 Rady wydziału Administracji i Ekonomii WSEI w Lublinie z 18.06.2017r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku studiów Ekonomia, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej, dla toku kształcenia 2017-2019, w wersji anglojęzycznej.
 • Uchwała nr 7/A/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 r w sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Transport,  studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/B/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Mechanika i Budowa Maszyn, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej  i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/C/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Informatyka, studia inżynierskie, I stopień o profilu praktycznym, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2021.
 • Uchwała nr 7/D/2016/2017 Rady wydziału Transportu i Informatyki WSEI w Lublinie z dnia 14 czerwca 2017 rw sprawie: zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunków studiów Transport, studia magisterskie, II stopień o profilu ogólnoakademickim, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej dla toku kształcenia 2017-2019.

3. dotyczące określania i weryfikowania efektów kształcenia:

 • Uchwała Senatu nr 24/2016/2017 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 19.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach i specjalnościach studiów realizowanych od roku  akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Senatu nr 38/2016/2017 Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w języku angielskim od roku  akademickiego 2017/2018 w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Uchwała Senatu WSEI nr 74/2012/2013 w sprawie: modułowego systemu kształcenia i praktycznego profilu kształcenia z dn. 23.09.2013 r.
 • Zarządzenie nr 19a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Uchwała Senatu WSEI nr 110/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulamin studiów podyplomowych, patrz na stronę:
  http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania

4. dotyczące zasad rekrutacji:

 • Uchwała Senatu nr 30/2016/2017 z dn. 19.06.2017 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2018/2019.
 • Uchwała Senatu nr 4/2015/2016 z dn. 31.03.2016 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2017/2018.
 • Uchwała Senatu nr 108/2014/2015 z dn. 28.04.2015 r. w sprawie: zasad rekrutacji do WSEI na rok akademicki 2016/2017.
 • patrz na stronę http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/zasadyoplaty/zasady-rekrutacji.
 • patrz na stronę:

http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/zasadyoplaty/wymagane-dokumenty
http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/informacje-o-rekrutacji

 • Zarządzenie Kanclerza nr 25/2016/2017  z dn. 15.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu odpłatności za studia
 • Zarządzenie Kanclerza nr 20/2016/2017 z dn. 26.04.2017 r. w sprawie szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia w WSEI.

5. dotyczące toku studiów:

 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 10/2017/2018 z dnia 02.03.2018 w sprawie zmian w Zarządzeniu Rektora nr 09/2014/2015 z dn. 17.12.2014
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 9/2014/2015 w sprawie Regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
 • Zarządzanie Rektora WSEI nr 9a/2017/2018 z dn. 28.02.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych WSEI
 • Zarządzenie Rektora WSEI nr 22/2015/2016 z dn. 22.02.2016 r. w sprawie warunków zaliczania studentów WSEI praktyk zawodowych.
 • patrz na stronie https://dziekanat.wsei.lublin.pl/.
 • Dokumenty do pobrania-studia podyplomowe http://www.rekrutacja.wsei.lublin.pl/studia-podyplomowe/do-pobrania.

6. dotyczące oceny nauczycieli akademickich:

 • Statut WSEI.
 • Zarządzenie Rektora nr 15/2014/2015 z dn. 10.03.2015 r. w sprawie: okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

7. dotyczące funkcjonowania Biura Karier:

8. dotyczące pomocy udzielanej studentom w trakcie kształcenia:

Informacje ogólne o procesie bolońskim pobierz

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.