O uczelni

System ECTS

I. Informacje ogólne

System ECTS to zorientowany na studenta system transferu i akumulacji punktów zaliczeniowych oparty na przejrzystości procesu i efektów kształcenia/uczenia się. Jego celem jest ułatwianie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz mobilności studentów.
Punkty ECTS
Punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
Efekty kształcenia
Efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia.
Nakład pracy określa czas, jakiego przeciętny student potrzebuje, aby zaliczyć wszystkie zajęcia ujęte w planie i programie studiów (takie jak np. wykłady, seminaria, projekty, zajęcia praktyczne, samodzielna nauka i egzaminy) i uzyskać założone dla tego programu efekty kształcenia/uczenia się.
60 punktów ECTS odpowiada rocznemu nakładowi pracy przeciętnego studenta studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz osiągniętym (w roku akademickim) efektom kształcenia/uczenia się. Przeważnie nakład pracy studenta studiów stacjonarnych wynosi od 1500 do 1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że jeden punkt odpowiada 25-30 godzinom pracy.

Stosowanie punktów ECTS
Punkty są przypisywane do pełnego programu studiów, a także do poszczególnych jego komponentów (takich jak moduł, przedmiot, praca dyplomowa, ew. praktyka zawodowa).
Liczba punktów przypisywana jest każdemu komponentowi w zależności od jego wagi wyrażonej w kategoriach nakładu pracy potrzebnego do osiągnięcia w warunkach kształcenia formalnego założonych dla tego komponentu efektów kształcenia/uczenia się.
Punkty są przyznawane poszczególnym studentom (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów podyplomowych) po zaliczeniu zajęć ujętych w formalnym programie studiów lub pojedynczego komponentu programu kształcenia oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny osiągniętych efektów kształcenia/uczenia się.
Punkty mogą być gromadzone (akumulacja) w celu uzyskania kwalifikacji lub dyplomu, zgodnie z decyzją Uczelni przyznającej tytuły
Jeżeli student osiągnął efekty kształcenia/uczenia się w innych ramach czasowych lub warunkach kształcenia (formalnych, nieformalnych, incydentalnych), to przypisane im punkty mogą zostać uznane po przeprowadzeniu oceniania, walidacji lub zatwierdzeniu tych efektów kształcenia/uczenia się.
Punkty przyznane w jednym programie mogą zostać przeniesione do innego programu (transfer) oferowanego przez naszą Uczelnię lub inną uczelnię, instytucję. Transfer punktów może nastąpić tylko wtedy, kiedy WSEI w Lublinie uzna te punkty i związane z nimi efekty kształcenia/uczenia się.
System ECTS obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie jest zorientowanym na studenta, ponieważ podczas projektowania i realizacji programu studiów Uczelnia umożliwia studentom uwzględnić ich potrzeby i oczekiwania.
Kształcenie ukierunkowane na studenta w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie sprawia, że uczenie się staje się kluczowe przy opracowywaniu i realizacji programów studiów, co daje studentom większą swobodę w wyborze treści, trybu, tempa i miejsca uczenia się.
Przedstawiciele studentów i słuchaczy uczestniczą w procesie tworzenia, opiniowania, analizowania i oceniania realizowanych programów kształcenia, biorą czynny udział w posiedzeniach Senatu, poszczególnych Rad Wydziałów oraz Wydziałowych Komisji ds. Programów kształcenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia.
Przy podejściu zorientowanym na studentów poszczególne wydziały Uczelni wspierają ich w tworzeniu własnych ścieżek kształcenia oraz pomagają im w rozwoju indywidualnego stylu uczenia się i zdobywania doświadczeń związanych z kształceniem.
Przydzielenie punktów poszczególnym przedmiotom/modułom ułatwia tworzenie elastycznych ścieżek kształcenia.
Ponadto ECTS w połączeniu z ramami kwalifikacji opartymi na efektach kształcenia/uczenia się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie:

 • zbliża programy kształcenia do wymogów rynku pracy dzięki zastosowaniu efektów kształcenia/uczenia się i pozwala na podejmowanie świadomych wyborów przez studentów;
 • zapewnia większy dostęp do uczenia się przez całe życie dzięki elastyczniejszej ofercie programowej i umożliwieniu uznawania wcześniejszych osiągnięć;
 • ułatwia mobilność w obrębie naszej uczelni lub w kraju pomiędzy różnymi uczelniami.

Przy szacowaniu nakładu pracy studentów Uczelnia uwzględnia całkowity czas potrzebny do tego, aby studenci osiągnęli zakładane efekty kształcenia/uczenia się. Formy zajęć/kształcenia mogą być różne w różnych krajach i uczelniach oraz w obrębie różnych dziedzin/kierunków kształcenia, jednakże na ogół szacowany nakład pracy będzie wynikał z sumy:

 • godzin kontaktowych dla danego komponentu edukacyjnego (liczba godzin kontaktowych na tydzień x liczba tygodni);
 • czasu poświęconego na pracę indywidualną i grupową potrzebnego do pomyślnego zaliczenia komponentu (tj. wcześniejsze przygotowanie i uzupełnianie notatek po uczestnictwie w wykładzie, seminarium lub laboratorium; zebranie i wybór odpowiednich materiałów; wymagane powtórzenie materiału, przestudiowanie materiałów dydaktycznych; pisanie prac/projektów/prac dyplomowych; zajęcia praktyczne, np. w laboratorium);
 • czasu wymaganego do przygotowania się do i uczestniczenia w procesie oceniania (np. egzaminach);
 • czasu wymaganego do odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej.

II. Wewnętrzne podstawy formalno-prawne obecnie funkcjonującego systemu ECTS w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji reguluje:

 • Zarządzenie nr 1/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 01 października 2016 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 25a /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie: zaleceń i wskazówek dla Rad wydziałów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie projektowania, zatwierdzania, doskonalenia programów kształcenia oraz weryfikacji efektów kształcenia.
 • Uchwała Nr 22 a /2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia  8 grudnia 2016r w sprawie: ogólnych wytycznych dla wydziałów dotyczących  programów studiów opartych na Polskiej Ramie Kwalifikacji.
 • Uchwała Nr 34a /2016/2017 Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 19 czerwca 2017r w sprawie:  wytycznych do tworzenia i prowadzenia studiów podyplomowych.
 • Zarządzenie nr 19 /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie:  szczegółowego sposobu projektowania  programów kształcenia.
 • Zarządzenie nr 19a /2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie: ogólnych zasad funkcjonowania Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) oraz aktualizacji Regulaminu ECTS  Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 • Zarządzenie nr 14a/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie:ogólnych wytycznych dla Wydziałów dotyczących zasad przydzielania godzin i punktów ECTS dla poszczególnych grup zajęć w programach kształcenia.

Na mocy w/w zarządzeń między innymi:

 • powołana została Komisja Programowa ECTS w składzie 5 osób, której głównym zadaniem jest opracowywanie wytycznych dotyczących przyporządkowywania punktów przedmiotom i elementom programów, opracowywanie zasad transferu punktów ECTS oraz nadzór nad uczelnianym  Katalogiem Przedmiotów;
 • utworzono funkcję Uczelnianego Koordynatora ECTS, którego zadaniem jest czuwanie nad spójnością uczelnianej polityki w zakresie ECTS, realizacja ustaleń Komisji Programowej ECTS, informowanie społeczności akademickiej o prawidłowym stosowaniu punktów ECTS i inne;
 • powołani zostali Wydziałowi Koordynatorzy ECTS, do ich podstawowych zadań należy m.in.:
  • doradzanie studentom w kwestiach kontynuowania ścieżek studiów,
  • pomoc studentom biorącym udział w programach wymiany akademickiej przy wypełnianiu potrzebnej dokumentacji,
  • czuwanie nad prawidłowym stosowaniem ECTS w jednostkach;
 • powołana została w każdej jednostce Uczelni, Wydziałowa Komisja ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia, która weryfikuje efekty kształcenia oraz opracowuje szczegółowe zasady sposobu wyznaczania punktów ECTS dla poszczególnych kierunków kształcenia oraz sprawdza prawidłowe ich przyporządkowanie do poszczególnych przedmiotów/modułów we współpracy z Wydziałowym Koordynatorek ECTS.

III. Kontakt mailowy do Wydziałowych Koordynatorów ECTS:


IV. Ogólne zasady funkcjonowania Systemu ECTS

 1. System ECTS stosowany jest na wszystkich kierunkach i formach studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiach uzupełniających oraz na studiach podyplomowych.
 2. Wszystkim elementom programu studiów prowadzonych na WSEI w Lublinie przypisuje się punkty zaliczeniowe.
 3. Liczba punktów zaliczeniowych jest atrybutem przedmiotu/modułu (charakteryzuje jego specyfikę).
 4. Punkty zaliczeniowe odzwierciedlają łączny czas pracy własnej studenta (udział w zajęciach, przygotowywanie zadanych prac, przygotowanie do egzaminu itd.) niezbędny do opanowania wiedzy, nabycia umiejętności wymaganych do zaliczenia przedmiotu oraz osiągnięcia dla danego przedmiotu efektów kształcenia.
 5. Jeden punkt zaliczeniowy w WSEI w Lublinie odpowiada 25 godzinom pracy studenta, z częściowym wyłączeniem przeliczenia nakładu pracy studenta na kierunku Pielęgniarstwo oraz na Praktykach zawodowych.
 6. Liczba punktów ECTS danego przedmiotu/modułu odpowiada średniemu nakładowi pracy studenta niezbędnemu do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia.
 7. Przy obliczaniu nakładu pracy studenta bierze się pod uwagę m.in. takie kryteria jak:
  • liczbę godzin zajęć dydaktycznych i związaną z nią specyfikę,
  • charakter zajęć (waga przedmiotu, przedmiot kierunkowy czy uzupełniający itp.),
  • formę zaliczenia przedmiotu (zaliczenie  na ocenę lub egzamin),
  • rodzaj zajęć (wykład, ćwiczenia, warsztaty itp.),
  • sposoby oceniania.
 8. Liczba godzin zajęć dydaktycznych w planie studiów niestacjonarnych nie może być mniejsza niż 60% minimalnej ogólnej liczby zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych, prowadzonych na tym samym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
 9. Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotom/modułom przewidzianym planem studiów (z wyłączeniem studiów podyplomowych) wynosi:
  • min. 30 w semestrze, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby;
  • min. 60 w roku akademickim.
 10. Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:
  • nie mniej niż 300 – dla jednolitych studiów magisterskich;
  • nie mniej niż 210 – dla studiów pierwszego stopnia, na kierunkach inżynierskich,
  • nie mniej niż 180 – dla studiów pierwszego stopnia;
  • nie mniej niż 120 – dla studiów drugiego stopnia;
  Dla studiów podyplomowych nie mniej niż 30 ECTS.
 11. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując seminarium dyplomowe wynosi w sumie:
  • na studiach pierwszego stopnia 10 punktów ECTS,
  • na studiach na kierunkach technicznych 15 punktów ECTS.
  • na studiach drugiego stopnia 20 punktów ECTS.
 12. Program studiów zapewnia studentom możliwość wyboru przedmiotów/ modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia;
 13. Każdy przedmiot/moduł znajdujący się w programie kształcenia  posiada zestaw atrybutów określonych w sylabusie.


Regulamin ECTS obowiązujący w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie określa:

 • Zasady przypisywania punktów ECTS;
 • Zasady zaliczania semestru oraz całego okresu studiów;
 • Ogólne zasady ECTS;
 • Zaliczenia;
 • Egzaminy;
 • Powtarzanie przedmiotów;
 • Wznowienie studiów – dotyczy studentów skreślonych z listy studentów;
 • Przyjmowanie studentów z innych uczelni;

a także przedstawia schemat przygotowania i wdrażania systemu ECTS w programach kształcenia.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.