O uczelni

System weryfikacji efektów kształcenia

Ogólne wytyczne

 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty kształcenia.
 2. Opis zakładanych efektów kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uwzględnia efekty kształcenia właściwe dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia wybrane z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, z których wyodrębniony został kierunek.
 3. Efekty kształcenia są zapisane w taki sposób, aby możliwe było stwierdzenie, czy zostały one osiągnięte przez studenta i absolwenta. Ich uszczegółowienie znajduje się w sylabusach przedmiotów/opisach modułów kształcenia.
 4. Efekty kształcenia powinny być szczegółowe, konkretne, mierzalne i kompatybilne z efektami obszarowymi oraz wyczerpujące zakładane cele kształcenia.
 5. Matryca efektów kształcenia wskazuje, które efekty są realizowane w ramach wybranych przedmiotów/modułów.


Szczególnie ważnym elementem procesu kształcenia akademickiego jest weryfikacja zakładanych efektów kształcenia, która w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie prowadzona jest na różnych etapach nauczania, m.in.:

 1. poprzez zaliczenia i egzaminy cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów/przedmiotów),
 2. weryfikacja efektów kształcenia uzyskiwanych w trakcie praktyk zawodowych,
 3. weryfikację założonych w programie kształcenia efektów kształcenia  poprzez seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej, a także w trakcie egzaminu dyplomowego,
 4. weryfikację efektów kształcenia w trakcie badania losów zawodowych absolwentów.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), a efekty kształcenia stanowią podstawę wyznaczania zakresu treści kształcenia, ich usytuowania w modułach kształcenia, sekwencyjność przedmiotów/modułów.

Ad. 1 Zasady postępowania przy przeprowadzaniu zaliczeń i egzaminów oraz ocen reguluje m.in. Zarządzenie Nr 29 Rektora WSEI  z dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie: obowiązków związanych z przeprowadzaniem egzaminów i zaliczeń oraz dokumentowaniem ich wyników oraz wytyczne Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, które opisują wymagania dotyczące modułów/przedmiotów kończących się egzaminem, zaliczenia ćwiczeń z modułów/przedmiotów kończących się egzaminem, zaliczeń z modułów/przedmiotów, które nie kończą się egzaminem, a także kryteria ilościowe przy ocenie egzaminów i prac kontrolnych oraz stosowaną skalę ocen.
Sposób weryfikacji efektów kształcenia założonych w poszczególnych modułach są określone w sylabusie modułu/przedmiotu kształcenia zatwierdzonym wraz z planami studiów przez kierownictwo Wydziału i Senat Uczelni.  
Sylabus modułu/przedmiotu kształcenia precyzje metody walidacji efektów uwzględniając zgodność metody weryfikacji do określonych treści.
Dokonywana jest bieżąca analiza osiąganych przez studentów wyników, czego wyrazem są sprawozdania z kolejnych okresów rozliczeniowych przedstawiane przez prodziekana Radzie Wydziału. Dodatkowo prezentowane są zestawienia wyników z poszczególnych przedmiotów/modułów jako wprowadzenie do dyskusji na temat ich zróżnicowania w ramach poszczególnych przedmiotów/ modułów  na tym samym poziomie kształcenia.

Ad. 2 Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych w trakcie praktyki zawodowej jest określony przez Regulamin Praktyk, Program praktyk i sylabus/opis modułu kształcenia, a oceny realizacji określonych efektów kształcenia dokonuje za pośrednictwem ankiet wypełnianych przez studenta, opiekuna praktyk i pracodawcę u którego zainteresowany odbywał praktyki zawodowe.

Ad. 3. Weryfikację założonych w programie kształcenia efektów kształcenia poprzez seminarium dyplomowe i przygotowanie pracy dyplomowej, a także w trakcie egzaminu dyplomowego reguluje Zarządzenie Rektora WSEI nr 3A/2011/2012 z dnia 7 października 2011 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia egzaminów licencjackich, inżynierskich i magisterskich w WSEI w Lublinie wraz z załącznikami opisuje organizację zapisów na seminarium dyplomowe, wybór tematyki prac dyplomowych i wymogi stawiane pracom dyplomowym, warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego, przebieg realizacji egzaminu dyplomowego i ustalenie wyników egzaminu dyplomowania oraz ustalenie wyników studiów i oceny na dyplomie.
Zarządzenie Rektora WSEI nr 22/2013/2014 z dnia 9 maja 2014 r w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru oceny pracy dyplomowej zawiera jednolity wzór oceny pracy dyplomowej stosowany na Uczelni (nie obowiązuje).
Zarządzenie Rektora WSEI nr 9/2014/2015 z dnia 17 grudnia 2014 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy dyplomowej i trybu przeprowadzania egzaminu dyplomowego.
Zostały wdrożone procedury zapewniające jakość kadry dydaktycznej. Na bieżąco prowadzona jest „Ankieta ocena zajęć dydaktycznych” przez studentów przed zakończeniem zajęć z danego przedmiotu/modułu oraz „Ocena zajęć nauczyciela akademickiego” realizowana w ramach hospitacji zajęć. Analizy wyników i ocen ankiet przedstawiana jest Kierownictwu Wydziału oraz Uczelni, a wyciągane wnioski dotyczą np. zmiany prowadzącego konkretny przedmiot, zasad zaliczania przedmiotu, metod dydaktycznych.
Studenci mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli akademickich, jak również administracji Wydziału Nauczyciele akademiccy przyjmują studentów w ramach wcześniej wskazanych dyżurów dydaktycznych, jak również są opiekunami kół naukowych oraz inicjatorami i promotorami studenckich przedsięwzięć naukowych. Dodatkowo istotnym wsparciem studentów są powoływani przez dziekana, zgodnie z regulaminem studiów, opiekunowie pierwszego roku studiów. Znacznym wsparciem dla studentów jest administracja wydziałowa zajmująca się obsługą studentów.

Ad.4 Funkcjonujący na Uczelni podsystemu „Badania losów zawodowych absolwenta” umożliwia weryfikowanie zakładanych efektów kształcenia z punktu widzenia potrzeb rynku pracy przez studentów i absolwentów WSEI oraz ich pracodawców (ankiety: dla studentów kończących studia, absolwentów po 3 i 5 latach po ukończeniu WSEI oraz pracodawców).   

Za ocenę stopnia realizacji poszczególnych efektów kształcenia odpowiada kierownictwo wydziału, zespół nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe oraz Wydziałowe Komisje ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia powołane przez Rektora, a składy osobowe przez Radę Wydziału.
Na każdym z wydziałów WSEI w Lublinie funkcjonuje Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału, który m.in. posiada podstawową dokumentację systemu niezbędną do oceny weryfikacji efektów kształcenia w formie ankiet i arkusza „Ocena wydziałowej procedury doskonalenia systemu jakości kształcenia”.
Opis efektów kształcenia jest upubliczniony na stronie internetowej uczelni oraz dostępny dla kandydatów na studia w postaci drukowanych materiałów promocyjnych.
Interesariusze wewnętrzni (studenci i nauczyciele akademiccy, władze wydziału i Uczelni) i zewnętrzni (pracodawcy, władze wojewódzkie i samorządowe, instytucje), biorą czynny udział w procesie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.

NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE WERYFIKACJĘ ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

W Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie wypracowano narzędzia umożliwiające weryfikację zakładanych efektów kształcenia. Pomocne w tym są mierniki stopnia realizacji osiągniętych przez studentów efektów kształcenia, które zostały podzielone na dwie grupy:

 1. mierniki ilościowe;
 2. mierniki jakościowe.

Mierniki ilościowe, w przeciwieństwie do jakościowych, umożliwiają precyzyjne określenie, w jakim stopniu student osiągnął kierunkowe efekty kształcenia, pod warunkiem zdefiniowania konkretnych kryteriów oceny dla każdego miernika.
Syntetyczne zestawienie mierników, pozwalające weryfikować stopień realizacji efektów kształcenia:

I. MIERNIKI ILOŚCIOWE

 1. Oceny z zaliczeń i egzaminów,
 2. Oceny z ćwiczeń, laboratoriów, seminariów i innych form zajęć.
 3. Współczynnik zaliczeń poszczególnych modułów/przedmiotów w pierwszym terminie,
 4. Oceny aktywności studentów na zajęciach,
 5. Odsetek studentów z zaliczeniem warunkowym i powtarzających rok/semestr,
 6. Oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego,
 7. Oceny prac dyplomowych wystawiane przez recenzentów i promotorów,
 8. Udział ocen bardzo dobrych na dyplomie w ogólnej liczbie ocen,
 9. Odsetek studentów, którzy obronili pracę dyplomową w terminie,
 10. Odsetek prac odrzuconych przez system Plagiat,
 11. Wskaźnik odsiewu studentów,
 12. Liczba studentów rozszerzających program kształcenia (np. studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów).


II. MIERNIKI JAKOŚCIOWE

 1. Ocena zajęć dokonywana przez studentów,
 2. Wnioski z hospitacji zajęć,
 3. Dostosowanie pytań na egzamin dyplomowy do weryfikacji założonych efektów kształcenia,
 4. Przestrzeganie zasad pisania prac licencjackich i magisterskich,
 5. Znajomość przez studentów wymogów dotyczących sposobu zaliczenia przedmiotu i wyliczania oceny końcowej,
 6. Opinie pracodawców o studentach odbywających praktyki zawodowe i o absolwentach,
 7. Ocena praktyk dokonywana przez studentów,
 8. Wyniki badań ankietowych o losach absolwentów na rynku pracy,
 9. Ocena stopnia realizacji założonych efektów kształcenia przez minimum kadrowe danego kierunku kształcenia.

 

 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.