O uczelni

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie

SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 I. POLITYKA JAKOŚCI

Główne założenia oraz aktualna deklaracja polityki jakości kształcenia Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie opracowana została przez Uczelnianą Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia i zaakceptowana przez Kierownictwo Uczelni oraz zatwierdzona przez Senat Uczelni - Uchwała nr 75/2012/2013 Senatu Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie z dnia 22 września 2013r.  Podstawę opracowania stanowiły następujące dokumenty:

 • Uchwała Konwentu Nr 4/2013 WSEI w Lublinie z dnia 12.03.2013r w sprawie przyjęcia Strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na lata 2012-2017;
 • Zarządzenie nr 36 /2012/2013 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z 2013 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W oparciu o misję i strategię Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, przy współudziale Władź Uczelni opracowano Politykę Jakości, podlegającą ciągłej ewolucji, w zależności od zmieniających się potrzeb rynku i zewnętrznych interesariuszy.

Główne założenia Polityki Jakości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, to:

 • uzyskanie wysokiego poziomu zadowolenia Studentów i Słuchaczy wynikającego z jakości realizowanych usług kształcenia;
 • zaufanie Studenta/Słuchacza, osiągnięte poprzez ocenę świadczonych usług i sprawne funkcjonowanie Uczelni;
 • osiągnięcie zakładanej jakości świadczonych usług poprzez systematyczne rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Studentów oraz stała i przyjazna współpraca z nimi, jak też eliminowanie przyczyn ewentualnych błędów;
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • kooperacja i współpraca z interesariuszami zewnętrznymi;
 • prowadzenie badań naukowych i rozwojowych;
 • nadzór nad przestrzeganiem Polityki Jakości spoczywa na kadrze kierowniczej, która powinna być w tym względzie wzorcem dla podległych pracowników;

Uczelnia stawia sobie również za cel wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje, mające potwierdzenie w kraju i za zagranicą, znajdujących zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki, edukacji, administracji, itd.

Realizacja powyższego będzie możliwa jeżeli:

 • ukształtujemy w studencie/słuchaczu świadomość potrzeby kształcenia się przez całe życie;
 • ukierunkujemy studentów pod kątem zdobywania nowych kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy;
 • dobrze przygotujemy do wykonywania konkretnego zawodu;
 • ukształtujemy umiejętności świadomego wykorzystania nabytej wiedzy oraz kreowania swojej pozycji i kariery zawodowej.

Polityka Jakości w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie w swoich założeniach zmierza do tego, aby student/słuchacz nabył wiedzę adekwatną do zachodzących zmian w otoczeniu.

Polityka Jakości jest znana oraz zrozumiała dla wszystkich pracowników Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz poddawana przeglądom pod kątem jej ciągłej przydatności.

Aktualnie wyznaczono następujące kierunki systematycznego doskonalenia jakości kształcenia w uczelni, którym wytyczono następujące cele:

 • doskonalenie kształcenia oferowanego studentom,
 • wspomaganie polityki kadrowej,
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości,
 • motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania oraz uczenia się,
 • informowanie o działalności dydaktycznej i osiąganych efektach kształcenia,
 • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Realizacja kierunków polityki jakości kształcenia prowadzić powinna do rozwoju intelektualnego, naukowego i osobowego studentów, a także  kadry akademickiej oraz do wzmocnienia potencjału i konkurencyjność.

Odpowiedzialność za realizację i nadzór nad Polityką Jakości ponosi Rektor Uczelni, który ustala  zadania, uprawnienia i odpowiedzialności za jakość dla wszystkich pracowników oraz Kanclerz, który zapewnia niezbędne zasoby.

Poniżej zaprezentowano obowiązujący schemat Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

II.   UCZELNIANY SYSTEM DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie stanowi zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia studenta, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość.

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia obejmuje studentów wszystkich form i poziomów studiów, słuchaczy wszelkiego rodzaju form kształcenia ustawicznego oraz pracowników Uczelni.

Podstawowym celem Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jest zapewnienie nauczania na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi założeniami Krajowych Ram Kwalifikacji. Cel ten jest osiągany poprzez zadania realizowane przez Uczelnianą Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia powołaną Zarządzeniem nr 5 /2014/2015 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 13 listopada 2014 roku.

Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie uwzględnia specyfikę wydziałów oraz innych jednostek ogólnouczelnianych prowadzących działalność dydaktyczną, a w szczególności studiów podyplomowych. Wydziały i jednostki ogólnouczelniane samodzielnie opracowują szczegółowe procedury, dopasowując je do specyfiki swego działania, jednakże z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.

Do podstawowych zadań Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia jako całości należą:

 1. Opracowanie głównych założeń i deklaracji polityki jakości oraz systematycznego doskonalenia jakości kształcenia w uczelni;
 2. Wprowadzanie zmian w zakresie ewaluacji Wewnętrznych Systemów Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonujących na poszczególnych wydziałach, m.in. wprowadzanie nowych i zmiana istniejących ankiet;
 3. Monitorowanie różnych aspektów działalności dydaktycznej uczelni, w tym:
  • inicjowanie zmian w organizacji procesu dydaktycznego,
  • wprowadzenie modułowego systemu organizacji zajęć;
  • inicjowanie wprowadzania nowych rozwiązań w zakresu prowadzenia praktyk zawodowych;
  • wprowadzania nowych metod weryfikacji efektów kształcenia na poziomie modułów i całego programu kształceni (kierunkowych efektów kształcenia);
  • inicjowanie badań i ocen nauczycieli akademickich;
  • określanie potrzeb szkoleniowych z zakresu zapewnienia jakości kształcenia;
 4. Inicjowanie wszelkich innych działań zmierzających do doskonalenia jakości kształcenia;
 5. Stworzenie skutecznych, przejrzystych, powszechnie dostępnych procedur projakościowych w zakresie:
  • zatwierdzania, monitoringu oraz okresowego przeglądu programów kształcenia i ich efektów;
  • oceniania studentów;
  • doskonalenia jakości kadry dydaktycznej;
  • monitorowania zasobów wspierających kształcenie oraz środków wsparcia dla studentów;
  • gromadzenia, opracowania, analizy, interpretacji oraz wykorzystania danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów;
  • form i sposobów publikowania informacji o działalności dydaktycznej.

Oprócz wyżej wymienionych, każdy Wydział wchodzący w obręb struktury realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności.

 1. Realizowanie procesu kształcenia zgodnego z Krajowymi i Europejskimi Ramami Kwalifikacji;
 2. Przekazywanie studiującym wiedzy opartej o aktualny stan nauki oraz najnowsze kierunki jej rozwoju, w dziedzinach i dyscyplinach badań prowadzonych przez Uczelnię;
 3. Stałe doskonalenie oferty edukacyjnej, dostosowanej do oczekiwań studentów oraz aktualnych tendencji na rynku pracy;
 4. Stałe doskonalenie stosowanych metod dydaktycznych w celu poprawy efektów kształcenia;
 5. Kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 6. Angażowanie przedstawicieli studentów do współuczestniczenia w doskonaleniu procesów kształcenia i obsługi administracyjnej;
 7. Budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni;
 8. Budowanie systemu analizowania informacji od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych;
 9. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych oraz wyjazdów studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych do uczelni zagranicznych.

III. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w WSEI w Lublinie:

 1. Rektor WSEI;
 2. Prorektor ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia;
 3. Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia;
 4. Dziekani poszczególnych wydziałów;
 5. Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia. 

Zadaniem Prorektora ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia oraz Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia, a także poszczególnych jednostek wchodzących w skład struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest m.in.:

 • doskonalenie kształcenia oferowanego studentom;
 • kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości;
 • motywowanie pracowników i studentów do doskonalenia jakości nauczania i uczenia się;
 • wspomaganie polityki kadrowej;
 • informowanie o działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz osiąganych efektach kształcenia;
 • podnoszenie konkurencyjności i atrakcyjności Uczelni.

Oprócz wyżej wymienionych, każda jednostka wchodząca w obręb struktury realizuje zadania szczególne, wynikające ze specyfiki jej działalności.

Zarządzeniem nr 1/2016/2017 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z  dnia 1 października 2016 roku w sprawie: Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, m.in. określono skład Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia oraz zadania Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Z dniem 1 października 2016r powołano następujący skład Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia:

 1. Przewodniczący komisji - Prorektor ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia;
 2. Z-ca Przewodniczącego komisji - Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia;
 3. Członkowie komisji - Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia z poszczególnych Wydziałów uczelni;
 4. Członek komisji - przedstawiciel Administracji Uczelni,
 5. Członek komisji - przedstawiciel Pracodawców;
 6. Członek komisji - przedstawiciel Studentów;
 7. Dwóch członków komisji wskazanych przez Przewodniczącego komisji wybranych z pośród nauczycieli akademickich.

IV. Do zadań Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia w szczególności należy:

 1. nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia na Uczelni,
 2. ocena sposobu weryfikacji efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;
 3. inicjowanie opracowania narzędzi monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia,
 4. projektowanie planu działań projakościowych na Uczelni,
 1. opracowanie wytycznych do systemu weryfikacji ECTS;
 2. określenie sposobu wykorzystania wniosków z analiza ocen jakości zajęć dydaktycznych i ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów;
 3. określenie zasad działania Uczelni w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania;
 4. analiza ocen procesu nauczania na Uczelni;
 5. ocena warunków i organizacji zajęć, w tym: infrastruktury dydaktycznej, zbiorów bibliotecznych, ocena obsługi administracyjnej, dostęp do informacji;
 6. analizowanie wniosków z ocen wyników badania kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
 7. ocena warunków socjalnych studentów, w tym szeroko pojęta pomoc materialna;
 1. prowadzenie działalności o charakterze konsultacyjno-doradczym z zakresu jakości kształcenia;
 2. obsługa strony internetowej - zakładka jakość kształcenia;
 3. organizacja i prowadzenie szkoleń dotyczących jakości kształcenia. 

V. Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Programów Nauczania i Zapewnienia Jakości Kształcenia w szczególności należy:

1. ocena programów kształcenia pod kątem realizacji koncepcji kształcenia i opisu zakładanych efektów kształcenia uwzględniających charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 6 i 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz realizacji programu kształcenia, z uwzględnieniem specyfiki profilu i poziomu kształcenia, w tym: doskonalenie planów studiów oraz zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego sylabusów, ich kompletności i aktualizacji:

 1. opiniowanie projektów programów kształcenia z uwzględnieniem wymogów KRK i PRK;
 2. określenie stopnia powiązań modułowych i kierunkowych efektów kształcenia wraz z   oceną kompletności pokrycia efektów kierunkowych;
 3. weryfikacja poprawności sekwencji przedmiotów w planach studiów;
 4. analiza bilansu godzinowego obciążeń  studentów w planach studiów oraz ocena relacji wymiaru godzinowego zajęć w ramach poszczególnych przedmiotów z liczbą  punktów ECTS i modułowymi efektami kształcenia;
 5. ocena wskaźników ilościowych charakteryzujących plan studiów, w szczególności takich jak liczba godzin i formy zajęć, liczba egzaminów i zaliczeń, udział  zajęć  fakultatywnych i obligatoryjnych;
 6. ujednolicanie zasad ustalania punktów ECTS w ramach poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na wydziale;
 7. analiza zalecanej w sylabusach literatury obowiązkowej i uzupełniającej (objętość, aktualność, dostępność);
 8. zasięganie opinii studentów nt. planów studiów i modułowych efektów kształcenia oraz analiza studenckich ocen zajęć w kontekście modułowych efektów kształcenia z uwzględnieniem takich elementów jak: ocena przydatności modułowych efektów kształcenia, stosowanych metod i zalecanych materiałów dydaktycznych oraz przejrzystości kryteriów ocen, zgodności deklarowanych nakładów czasu pracy w stosunku do zakładanych obciążeń w sylabusach;
 9. monitoring i rekomendowanie przyjętych rozwiązań  w zakresie planów studiów i programów kształcenia realizowanych w innych uczelniach krajowych.

2. sposób weryfikowania efektów kształcenia w trakcie całego procesu kształcenia i ocena skuteczności osiągania zakładanych efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów;

3. adekwatność doboru kadry do programu kształcenia i sposób wykorzystania wniosków z ocen nauczycieli akademickich dokonywanych przez studentów;

4. wyciąganie wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych absolwentów każdego kierunku kształcenia na wydziale;

5. działania wydziału w zakresie zapobiegania plagiatom i ich wykrywania;

6. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących funkcjonującego systemu weryfikowanie  programów kształcenia na poszczególnych kierunkach,

7. wdrażanie decyzji podjętych przez Uczelnianą Komisję ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia;

8. opracowywanie  zasad  sposobu wyznaczania i weryfikacji punktów ECTS oraz prawidłowe ich przyporządkowanie do poszczególnych modułów/sylabusów,

9. monitorowanie programów kształcenia i weryfikowanie  efektów  kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,

10. inicjowanie przeprowadzania badań ankietowych i przeprowadzenie analizy  wyników oceny jakości kształcenia,
11. analizowanie ocen dokonywanych przez studentów i nauczycieli akademickich na podstawie ankiet,
12. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w procesie kształcenia, w tym:

 1. opracowanie listy interesariuszy zewnętrznych dla przygotowania i kształtowania programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów (pracodawcy, urzędy pracy, instytucje publiczne, samorządy zawodowe etc.);
 2. opracowanie zasad współdziałania wydziału z interesariuszami zewnętrznymi przy określaniu tematyki prac dyplomowych na studiach o profilu praktycznym, z uwzględnieniem możliwości przygotowywania prac dyplomowych „na zamówienie” współpracujących z wydziałem interesariuszy;
 3. analiza i raportowanie wyników badań losów absolwentów wydziału;
 4. ocena udziału praktyków, w tym także przedstawicieli interesariuszy zewnętrznych, w realizacji procesu dydaktycznego na wydziale (udział praktyków w dydaktyce);  
 5. Analiza i ocena skuteczności prowadzonych działań mających na celu dostosowanie efektów kształcenia do oczekiwań rynku pracy.

13. podejmowanie wszelkich działań na rzecz skuteczności funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, w tym doskonalenia programów kształcenia oraz wykorzystania wniosków z wyników monitorowania karier zawodowych absolwentów i analizy potrzeb rynku pracy;

14. ocena warunków odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się;

15. ocena infrastruktury dydaktyczno-naukowej do potrzeb i celów kształcenia oraz umiędzynarodowienia procesu kształcenia;

16. ocena sposobów zapewnienia studentom opieki naukowej i dydaktycznej oraz inicjowanie działań projakościowych motywujących studentów do osiągania efektów kształcenia;

17. opracowywanie propozycji związanych  z podnoszeniem jakości kształcenia na wydziale, w tym tworzenie systemu podnoszenia jakości dydaktyki na poszczególnych kierunkach kształcenia:

 1. opracowanie rozwiązań  i koncepcji podnoszenia poziomu kształcenia na wydziale, zgodnych z planami, koncepcjami i strategiami uczelnianymi oraz wydziałowymi;
 2. wdrażanie wydziałowych procedur służących zapewnieniu i doskonaleniu jakości kształcenia;
 3. wprowadzanie w procesie nauczania elementów wynikających z KRK i PRK.

18. dokumentowanie przeprowadzonych analiz oraz podejmowanych działań  wpływających na jakość kształcenia na danym kierunku studiów:  

 1. przygotowywanie sprawozdań z działalności komisji w danym roku akademickim dla dziekana oraz Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia;
 2. sporządzanie raportów i analiz tematycznych z prowadzonej działalności oraz na zlecenie dziekana lub Uczelnianej Komisji ds. Doskonalenia Systemu Jakości Kształcenia;
 3. udział w opracowywaniu raportów samooceny na potrzeby PKA.
powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.