Studenci od naboru 2014/2015

raktyki zawodowe są integralną częścią programu kształcenia i przygotowania do pracy zawodowej, podlegają zaliczeniu i są obowiązkowe dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.
Praktyka powinna odpowiadać charakterowi studiów na określonym kierunku w Uczelni.
Praktyki studenckie mogą być realizowane w okresie wakacji letnich lub w ciągu roku akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z godzinami zajęć dydaktycznych.
Praktyki są bezpłatne. Uczelnia nie zwraca studentowi żadnych kosztów z tytułu odbywania praktyki zawodowej.
Liczba przyznanych punktów ECTS za zaliczenie praktyki wynosi 16.

WYMIAR CZASU PRAKTYK I PROGRAMY PRAKTYK

Wymiar praktyk wynosi 3 miesiące i praktyki zawodowe realizowane są w następujących etapach:

 1. I etap  realizowany w wymiarze 25 godzin, prowadzony przez pracodawców, przygotowujący studenta do odbycia praktyki zawodowej na wskazanych stanowiskach pracy;
 2. II etap – realizowany u Pracodawcy, na wskazanych stanowiskach pracy  w wymiarze 3 miesięcy;
 3. III etap - realizowany w wymiarze 25 godzin, podsumowujący osiągnięcia zakładanych umiejętności i efektów kształcenia przez studenta podczas praktyk zawodowych.

Etap II praktyki może być realizowany u wybranego przez studenta Pracodawcy, w kraju lub za granicą, którego profil działania umożliwia studentowi zrealizowanie celów praktyki oraz przypisanych efektów kształcenia.

Student może skorzystać z oferty praktyk zawodowych, przedstawionej przez Uczelnię lub wskazać podmiot, w którym chce odbywać praktykę zawodową. Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Uczelnią, organizatorem praktyki oraz studentem.
Odbywanie praktyk nie może kolidować z innymi zajęciami w toku studiów. Student nie może powoływać się  na odbywanie praktyk, jako  na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

Program praktyk dla kierunku studiów:

 • Ekonomia – pobierz program
 • Logistyka – pobierz program
 • Zarządzanie – pobierz program
 • Informatyka – pobierz program
 • Transport – pobierz program
 • Mechanika i Budowa Maszyn – pobierz program
 • Zdrowie Publiczne – pobierz program
 • Administracja – pobierz program
 • Bezpieczeństwo Wewnętrzne – pobierz program
 • Finanse i rachunkowość - pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną – pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z surdopedagogiką – pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim – pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika szkolna i opiekuńcza – pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją – pobierz program
 • Pedagogika I stopnia, spec. Pedagogika rodziny – pobierz program
 • Pedagogika II stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna i spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z arteterapią – pobierz program
 • Pedagogika II stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z informatyką – pobierz program
 • Pedagogika II stopnia, spec. Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej – pobierz program
 • Pedagogika II stopnia, spec. Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacją i rehabilitacją osób z niepełnosprawnością intelektualną - pobierz program
 • Pedagogika II stopnia –karta oceny efektów kształcenia - pobierz program


SPOSOBY REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Student w okresie odbywania praktyki musi posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dokument potwierdzający ubezpieczenie jest załącznikiem do umowy o praktykę.

 1. Praktyka zorganizowana samodzielnie przez Studenta.
  Student, który zorganizuje sobie praktykę we własnym zakresie, jest zobowiązany dostarczyć podanie informujące o przyjęciu na praktykę. Na tej podstawie jest zawierana umowa o organizację praktyki. Podanie dotyczące miejsca praktyk student powinien złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
  Wzór podania dla Studentów Pielęgniarstwa,
  wzór podania dla Studentów Psychologii,
  wzór podania dla Studentów pozostałych kierunków.
 2. Praktyka organizowana przez Uczelnię.

Student zwraca się do Uczelni z prośbą o pomoc w zorganizowaniu miejsca odbywania praktyki. W tym przypadku studenci przesyłają swoje CV na adres biurokarier@wsei.lublin.pl


ZALICZENIE PRAKTYK
Realizowanych przez Studenta:
Warunkiem zaliczenia praktyki jest złożenie przez studenta „indeksu praktyki zawodowej” oraz „raportu z praktyki zawodowej” opisujących przebieg praktyki. „Indeks praktyki zawodowej” powinien być potwierdzony przez opiekuna studenta   oraz przez koordynatora praktyk. „Raport z praktyki zawodowej” powinien być potwierdzony przez koordynatora praktyk.

Na podstawie wykonywanej pracy zawodowej
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSEI w Lublinie mogą ubiegać się o zaliczenie w całości lub w części praktyki na podstawie udokumentowanej aktywności zawodowej w kraju lub za granicą, lub udokumentowanej nieodpłatnej formy zatrudnienia (np. wolontariatu, stażu), działalności gospodarczej, zgodnej z profilem i obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku i specjalności studiów. Warunkiem zaliczenia studentowi praktyki zawodowej jest udokumentowana forma aktywności zawodowej studenta w okresie nie krótszym niż czas trwania praktyki, określony w programie kształcenia dla danego kierunku. Praktykę zawodową można uznać za zaliczoną w całości, jeżeli prowadzona przez studenta aktywność zawodowa umożliwiła mu osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w programie praktyki obowiązującej dla danego kierunku i specjalności, poziomu i profilu studiów, a czas jej trwania nie jest/nie był krótszy niż wymiar praktyk określony w programie. W przypadku gdy student nie spełnia w całości warunków umożliwiających zaliczenia odbycia praktyki zawodowej, może ubiegać się o zaliczenie części praktyki zawodowej. Zaliczenie odbycia praktyki zawodowej następuje na pisemny wniosek studenta składany do Dziekana najpóźniej na 90 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki zawodowej. Do wniosku student dołącza zaświadczenie z miejsca pracy, zawierające informacje o okresie zatrudnienia, zajmowanym stanowisku i zakresie powierzonych zadań, obowiązków i wykonywanych czynności.

 

Lista firm / instytucji, które przyjmują studentów WSEI na praktyki na podstawie umów o współpracy w zakresie organizacji praktyk zawodowych

PGE Dystybucja S.A ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Lubelskie Fabryki Wag "FAWAG" Spółka Akcyjna ul. Łęczyńska 58, 20-954 Lublin
Ośrodek Szkolenia Kierowców „KULKA” Zdzisław, Urszula, Maciej, Monika Kulka ul. Wyżynna 16/38, 20-560 Lublin
Poczta Polska S.A. ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-940 Lublin
P.H.U. FOOL-SERVICE   ul. 1-go Maja 16, 20-410 Lublin
PHUT Transhurt Sp. z o.o.  ul. Spółdzielczości Pracy 36, 20-147 Lublin
APS Import Export  al. Witosa 3, 20-315 Lublin
Aliplast Sp. z o.o. Moritza 3, 20-276 Lublin
Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.  ul. Frazerów  14, 20-300 Lublin
AMB Metal Forming Sp. z o.o. ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin
Kolor Sp. z o.o. ul. Władysława Andersa 9 nr lok.4, 20-249 Lublin
CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. ul. Do Dysa 9, 20-149 Lublin
Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby ul. Watykańska 6, 20-538 Lublin
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin
P.H. "Agrohurt" S.J. J. i H.  Żebrowscy ul. Lwowska 143, 22-300 Krasnystaw
Bury Sp. z o.o.
Partner Serwisowy
MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorów 21
20-209 Lublin
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik
Industi Sp. z o.o. ul. Narutowicza 77/3, 20-019 Lublin
Sii Sp.z o.o. ul. Szeligowskiego 8, 20-833 Lublin
Galaauto sp. z o.o. ul. Nałęczowska 67A, 20-701 Lublin
Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn
Szkoła Podstawowa im Bolesława Prusa w Przybysławicach 21-080 Przybysławice
Nowanet Lublin/Bychawa –  NOWANET.PL Marcin Gontarz ul. Głęboka 10 lok. 38; ul. Piłsudskiego 18, 20-612 Lublin
Gmina Lublin z siedzibą w Lublinie Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
POL-SKONE Sp. z o.o. ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin
Szkoła Podstawowa w Kalinówce Kalinówka 78, 21-040 Świdnik
Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Garbowie Garbów 53E, 21-080 Garbów
Infinite Sp. z o.o. ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin
Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR ul. Narutowicza 62, 20-013 Lublin
Dataart Poland Sp. z o.o. ul. Zana 39 a, 20-634 Lublin
MEGATEM EC-Lublin ul. Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Pawłowscy Sp. z o.o. ul. Złota 61 lok. 100, 00-819 Warszawa, Biuro Rachunkowe ul. Okopowa 5A/33, 20-022 Lublin
Centrum Ochrony pracy i Biznesu Consultrix Ewa Delmanowicz ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 ul Pogodna 52, 20-337 Lublin
Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny ul. B. Prusa 2, 22 - 400 Zamość
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Lublinie ul. Dolna 3 Maja 4, 20-079 Lublin
Bursa Szkolna nr 2 ul. Dolna Panny Marii 65,  20-010 Lublin
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul. Marii Grzegorzewskiej 3, 24-100 Puławy
Bursa Szkolna nr 3 ul. Weteranów 3, 20-038  Lublin
Xantos Sp. z o.o. ul. Górna 61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Centrum Interwencji Kryzysowej ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Montażowa 156, 20-214 Lublin
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień ul. Kowalskiego 2, 24-100 Puławy
Szkoła Podstawowa w Drzewcach gmina Nałęczów DRZEWCE 82A,       24-150 NAŁĘCZÓW
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 9,  21-010 Łęczna
Młodziezowy Ośrodek Terapii i Readaptacji "Powrót z U" Cholewianka 2, 24-120 Kazimierz Dolny
Przedszkole w Puchaczowie ul. Adama Mickiewicza 19, 21-0123 Puchaczów
Przedszkole Dzwoneczek w Lublinie Oratoryjna 1, 20-881 Lublin
Centrum Edukacji i Wspomagania Rozwoju Dziecka w Lublinie Oratoryjna 1/6, 20-881 Lublin
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Włodawie ul. Sztabowa 2a, 22-200 Włodawa
Eurobudtrans Sp. zo.o. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Futuro Exito Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 1, 20-150 Lublin
Raben Logistics Polska Sp. z o.o. Oddział w Lublini ul. Metalurgiczna 34, 20-234 Lublin
Vico D. Daniłowski K. Zakrzewski Sp. J.  ul. Dr. Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin
Netkata s.c. ul. Nowy Świat 5/11, 00-495 Warszawa oddział w Lublinie ul. Dolna Panny Marii 5
Fundacja Wspierająca Osoby Niepełnosprawne oraz Wykluczone Społecznie ECCE HOMO Kozice Górne 60 21-050 Piaski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92, 20-258 Lublin 62
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Zofii Sękowskiej wLublinie ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Puławach ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie ul. Jaworowa 3, 24-100 Puławy
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodziezy Niepełnosprawnej SŁONECZKO  ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  w Podgłębokiem Podgłebokie 1A, 21-070 Cyców
Grupa Ochrony Biznesu Sp. z o.o. ul. Balladyny 22,20-601 Lublin
Grupa Magazyny Polska Sp. z o.o. ul. W.Witosa 3, 20-315 Lublin
Centrum Spotkania Kultur Plac Tetralny 1, 20-029 Lublin
Roto Okna Dachowe Sp. z o.o. ul. Lubelska 104, 21-100 Lubartów
Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście  43
Kamar Marek Kaszak Zemborzycka 59H, 20-445 Lublin
ZUS, Oddział Lublin ul. T. Zana 36,38c
GIS-EXPERT Sp. z o.o. ul. Vetterów 1 20-277 Lublin
Enzo Sp. z o.o. Lublin ul. Onyksowa 3/52 20-582 Lublin
Netrix Group Sp. z o.o. ul. Związkowa 26  20-148 lublin
Netrix S.A ul. Wojciechowska 31 20-704 Lublin

 

Program praktyk studenckich w administracji rządowej – informacje dotyczące realizacji

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zgodnie z zaleceniem Rady Ministrów praktyki mogą być organizowane w urzędach administracji rządowej oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez te urzędy począwszy od czerwca 2015 r. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej www.oferty.praca.gov.pl.
 2. Rządowy program praktyk dla studentów w administracji dotyczy wyłącznie obowiązkowych praktyk, odbywanych zgodnie z tokiem studiów i wynikających z programu kształcenia.
 3. Praktykantem może być wyłącznie osoba będąca studentem i posiadająca ważną legitymację studencką.
 4. Studentów na praktyki objęte niniejszym programem kierują uczelnie. Zgłoszenia indywidualne studentów, bez pośrednictwa uczelni, w ramach programu nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem, że urzędy mogą rozpatrywać zgłoszenia indywidualne, jeżeli zrealizują zadeklarowaną liczbę miejsc praktyk lub w przypadku braku zainteresowania ofertą praktyki przez okres jednego miesiąca od momentu jej ogłoszenia. Zainteresowani ofertami praktyk studenci powinni skontaktować się z macierzystą uczelnią, która zgłosi zapotrzebowanie na praktykę właściwemu urzędowi lub jednostce
 5. Studenci za udział w praktykach objętych rządowym programem nie otrzymują wynagrodzenia (praktyki wynikające z programu kształcenia są obowiązkowe dla studentów i stanowią niezbędny element umożliwiający potwierdzenie zdobycia wykształcenia wyższego).
 6. Kierując studenta na praktykę uczelnia ma obowiązek zapewnienia, że student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczającym może być zarówno uczelnia, jak i student indywidualnie).
 7. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie programu praktyki wynikającego z programu kształcenia na danym kierunku studiów. Program praktyki przygotowuje uczelnia kierując się ogłoszoną ofertą praktyki.
 8. Praktyka odbywa się na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy uczelnią a urzędem/jednostką.
 9. Udział studenta w praktykach możliwy będzie po uprzednim przesłaniu skierowania studenta przez uczelnie do urzędu/jednostki na praktykę.

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZEŃ NA PRAKTYKI

 1. Informacje o możliwości odbywania praktyki podawane są do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych urzędu/jednostki oraz na stronie internetowej http://oferty.praca.gov.pl.
 2. Urząd określa profil kandydata na praktyki, wskazując zakres zadań praktykanta oraz opis możliwych do uzyskania w trakcie praktyk umiejętności i kompetencji.
 3. Przy kwalifikowaniu do odbycia praktyki uwzględnianie są następujące kryteria selekcji:
  • spełnianie wymogów dla odbycia praktyki na danym stanowisku pracy tj. w szczególności kierunku studiów adekwatnego do stanowiska pracy,
  • dodatkowe deklarowane umiejętności i doświadczenie, których posiadanie ułatwi realizację zadań na stanowisku pracy przez studenta
  • dodatkowe, konieczne uprawnienia, których posiadanie jest wymagane na danym stanowisku pracy, a które student może spełnić
  • posiadanie przez urząd/jednostkę wieloletnich umów z uczelniami na organizację praktyk studenckich
   Kolejność zgłoszeń uczelni ma jedynie charakter pomocniczy. Do wyłącznej decyzji urzędu/jednostki należy ewentualna dodatkowa selekcja (np. w postaci rozmowy z kandydatem, rozmowy z przedstawicielem uczelni, zwrócenie się o dodatkowe informacje i dokumenty).
 4. Uczelnia chcąca skierować studenta/ów na praktyki w urzędzie/jednostce (organizator praktyk) zobowiązana będzie do przekazania organizatorowi praktyk skierowania do odbycia praktyki – indywidualnie dla każdego studenta.
 5. Załącznikiem do skierowania jest program praktyki – uczelnia ma obowiązek przygotować zwięzły program praktyki indywidualnie dla każdego studenta, w którym na podstawie efektów kształcenia wskazanych w programie kształcenia wyszczególnione będą te kompetencje, których uzyskanie przewidziane jest w ramach praktyk studenckich.
 6. Po zakończeniu praktyk uczelnia zobowiązana jest do oceny ich przebiegu i efektów według wzoru proponowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i zamieszonego na BIP KPRM.


W przypadku pytań dotyczących praktyk w administracji rządowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego udostępnia dla uczelni adres e-mail: praktykiwadministracji@mnisw.gov.pl.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Kontakt w sprawie praktyk zawodowych:
pokój 206
tel. (81) 749 32 21
e-mail: anna.nowacka@wsei.lublin.pl; magdalena.weclawska@wsei.lublin.pl

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.