Student

Informacje dla autorów

Przy opracowywaniu tekstów do działu rozprawy i artykuły prosimy o uwzględnienie następujących zaleceń szczegółowych:

 • Konieczne jest wyraźne określenie problemu, jego walorów teoretycznych i użyteczności praktycznej. Należy wykazać dbałość o logiczną i prostą strukturę tekstu.
 • Opis metody powinien być na tyle precyzyjny, aby umożliwiać powtórzenie badań przez innego badacza. O powszechnie znanych narzędziach diagnostycznych należy podawać tylko informacje najistotniejsze, zwłaszcza ich wartość psychometryczną.
 • Wyniki własnych badań empirycznych należy przedstawiać zwięźle i komunikatywnie, z odpowiednim omówieniem, interpretacją, wyjaśnieniem i dyskusją. Nawiązywanie do odpowiednich teorii i rezultatów badań innych autorów jest wskazane, ale nie obligatoryjne.
 • Do tekstu należy dołączyć słowa kluczowe (3-6 słów) oraz streszczenie w języku polskim i angielskim, które zasadniczo nie powinno przekraczać pół strony znormalizowanego maszynopisu (ok. 150 wyrazów) Treść tych streszczeń powinna być zrozumiała bez konieczności korzystania z pełnego tekstu artykułu.
 • Powołując się na literaturę w tekście oraz sporządzając jej spis na jego końcu (bibliografia), należy przestrzegać zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (Publication Manual of the American Psychological Association. Sixth Edition).


w szczególności:

 • odwołując się do bibliografii w tekście artykułu, należy podawać jedynie nazwisko autora i rok wydania, np. Kowalski (2010) lub (Kowalski, 2010), natomiast
 • w przypadku cytatu dodatkowo stronę z oryginału, np. Kowalski (2010, s. 168);
 • spis bibliografii na końcu artykułu powinien być ułożony alfabetycznie zgodnie z poniższym wzorem:
 • Dla artykułów w czasopismach: Kowalski A. B. (2010), Przemoc w relacjach nauczyciel-uczeń. Horyzonty Psychologii, 1, 16-29.
 • Dla pozycji książkowych: Kowalski A. B. (2010), Przemoc w środowisku szkolnym. Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Dla prac zbiorowych: Sprawcy i ofiary przemocy w szkole, red. C. D. Jankowski (2010). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Dla rozdziałów w pracach zbiorowych: Kowalski A. B. (2010), Uczeń sprawcą przemocy. [W:] C. D. Jankowski (red.), Sprawcy i ofiary przemocy w szkole (s. 115-174). Lublin: Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press.
 • Tekst powinien być pisany w programie Word i mieć następującą formę:


nazwa uczelni i kierunku, ew. wydziału
(czcionka Times New Roman,  bez wytłuszczeń, wyjustowane na środku, wielkość 9 pkt, interlinia 1 wiersz)

IMIĘ I NAZWISKO
(dużymi i wytłuszczonymi literami, wielkość 12 punktów, wyjustowane na środku)

Tytuł
(wyjustowany na środku, pisany kursywą i wytłuszczony, wielkość 12 punktów) 

 • między tytułem a treścią artykułu powinien być odstęp dwa razy po 1,5 wiersza;
 • czcionka: Times New Roman, 12 punktów;
 • tekst wyjustowany równo do obu boków;
 • margines: lewa strona 2 cm, a prawa strona 3 cm;
 • odstępy między wierszami: 1,5 wiersza;
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu;
 • nie stosować wytłuszczeń;
 • śródtytuły powinny być pisane DUŻYMI LITERAMI (10 pkt), bez wytłuszczeń, bez numeracji, ale wyjustowane na środku; odstęp od tekstu pod i nad – 1 interlinia;
 • tabele powinny być numerowane (Tabela 1. itd.) i umieszczone w środku artykułu, ale należy zachować odstęp: 1,5 wiersza między tekstem artykułu a tytułem tabeli i między tytułem tabeli a tabelą oraz między tabelą a tekstem pod nią, tytuł tabeli i napisy w środku bez wytłuszczeń, czcionka 10 pkt, format siatka; np.:
 • ryciny: numeracja kolejna w obrębie artykułu (Ryc. 1.), tytuł tak jak w przypadku tabeli, z kolorów można używać tylko odcieni szarości; dodatkowo należy przesłać ryciny czy zdjęcia w oddzielnych plikach w celu zachowania lepszej jakości przy ostatecznym składzie tekstu;
 • bardzo ważne:
 • Do zasadniczego tekstu należy dołączyć w oddzielnym pliku następujące dane:
 1. tytuł artykułu oraz dane autora: imię, nazwisko, nazwa i adres uczelni,
 2. adres e-mailowy, telefon.
 • Do tekstu należy także dołączyć oświadczenie o własności praw autorskich do wszelkich materiałów zamieszczonych w publikacji oraz notę autorską i zdjęcie w wersji elektronicznej.
 • Teksty (wraz ze wszystkimi załącznikami) należy przesyłać na adres redakcji: innowacjepsychologiczne@wsei.lublin.pl.
 • Autor opublikowanej pracy otrzyma egzemplarz Innowacji Psychologicznych zawierający jego własny tekst.


 

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.