Student

Pomoc materialna dla studentów WSEI w Lublinie na rok akademicki 2017/2018

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę

Wszystkie wnioski przyjmowane będą od 22 sierpnia do 30 września 2017 r.
poniedziałek – piątek:                                                                                      8.00 – 15.00
soboty (26.08; 02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09):                                         8.00 – 14.30

Studenci I roku studiów I i II stopnia będą mogli składać wnioski w terminie od 22 sierpnia do 14 października 2017r.

Przyjmowanie wniosków oraz wszelkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:
pokój: 02 (parter, obok auli A),  tel. (81) 749-32-19,  e-mail: biurokarier@wsei.lublin.pl

Wzory wniosków do pobrania: www.wsei.lublin.pl w zakładce „Student – Pomoc materialna dla studentów – Wnioski o przyznanie pomocy materialnej

ZASADY PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

Zgodnie z art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym:

ust.4. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

ust.5. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na jednego członka rodziny nie przekracza 900zł netto miesięcznie. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, złożonego wraz dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną.

Wymagane dokumenty niezbędne do ubiegania się  o STYPENDIUM SOCJALNE:
Wypełniony wniosek – do pobrania na Uczelni lub ze strony WSEI w zakładce „Student – Pomoc materialna dla studentów – Wnioski o przyznanie pomocy materialnej”.

Do wniosku należy dołączyć:

I. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające sytuację materialną studenta:

 1. Z właściwego Urzędu Skarbowego:
  • zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i wszystkich pełnoletnich członków jego rodziny w 2016 roku. Zaświadczenie powinno zawierać: wysokość dochodu, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu, wysokość należnego podatku.-  zaświadczenie jest obowiązkowe dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny ujętych we wniosku niezależnie od tego czy uzyskali dochód, małżonkowie rozliczający się wspólnie powinni mieć osobne zaświadczenia;
  • zaświadczenie o wysokości podatku zryczałtowanego lub decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej oraz oświadczenie osoby prowadzącej działalność o wysokości osiągniętych dochodów w 2016 roku w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu w odpowiednio formie ryczałtu lub karty podatkowej.
 2. Z ZUS- u lub KRUS-u
  • zaświadczenia lub oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny zawierające informację o wysokości  zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016r. (dotyczy członków rodziny studenta, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki osiągnęli dochody). Wzór oświadczenia jest na stronie WSEI w zakładce „Student – Pomoc materialna dla studentów – Wnioski o przyznanie pomocy materialnej”).
 3. Gospodarstwo rolne:
  • zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy za 2016r. o wielkości gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych w przypadku gdy student lub wymienione we wniosku osoby posiadają/posiadali gospodarstwo rolne;
  • umowa dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddanie gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących  z sekcji Gwarancji  Europejskiej Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
 4. Z Urzędu Pracy - zaświadczenie potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie takie musi zawierać informację o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i okresie jego otrzymywania.
 1. Dochód utracony / dochód uzyskany

W przypadku gdy student bądź członek rodziny utracił bądź uzyskał jakiś dochód w stosunku do dochodów z 2016 roku, należy dołączyć stosowną dokumentację. (Szczegółowe wyjaśnienie tego zagadnienia oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie WSEI w zakładce „Regulaminy i zarządzenia – Szczegółowe zasady ustalania dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne – zał. nr 1 do Regulaminu ”)

II. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego:

 1. W celu udokumentowania składu rodziny należy dostarczyć:
 • kopię odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi rodzeństwo lub dzieci w wieku do 7 lat;
 • aktualne zaświadczenie ze szkół i uczelni wyższych, potwierdzające fakt pobierania nauki w przypadku, gdy w skład rodziny wchodzi rodzeństwo lub dzieci uczące się w wieku do 26 lat.
 1. W przypadku rodzin niepełnych student załącza w zależności od sytuacji rodzinnej:
  • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację lub rozwód (oryginał do wglądu);
  • kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty (oryginał do wglądu);
  • kopię odpisu aktu zgonu (oryginał do wglądu)w przypadku, gdy rodzic(e) lub małżonek nie żyją;
  • kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego (oryginał do wglądu);
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów jeśli jest inna niż zasądzona wyrokiem sądu;
  • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w 2016r., a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 roku;
  • zaświadczenie o pobranych świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego w 2016 roku;
  • kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany  (oryginał do wglądu);
  • wyrok sądowy oraz przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

Dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie (dotyczy tylko zwiększenia stypendium socjalnego dla studentów studiów stacjonarnych) jest kopia umowy najmu lub umowy użyczenia (oryginał do wglądu), jeżeli student zamieszkuje poza miejscem stałego zameldowania.

W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia dokumentem innym niż wymienione wyżej, student ma obowiązek dostarczyć taki dokument (np. zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych za granica Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej; decyzje o uzyskaniu renty socjalnej, renty rodzinnej; decyzje o urlopie wychowawczym; zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta itp.).

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

O stypendium rektora studenci mogą się ubiegać w dwóch kategoriach:

 1. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW osiągnięcia naukowe i artystyczne o które mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (zdobyte w poprzednim roku akademickim).
 2. STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW osiągnięcia sportowe o które mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać maksymalnie 10% studentów z najwyższą liczba zdobytych punktów na każdym kierunku.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnie ocen zostaną uzupełnione na wnioskach przez kierowników właściwych Dziekanatów. Wyjątek stanowią studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni. Osoby te do wniosku o stypendium załączają zaświadczenie o średniej ocen za ostatnie dwa semestry studiów pierwszego stopnia.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku musza być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.). Punktowane będą tylko osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim.

WAŻNE!!! Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora,  jeśli rozpoczyna studia II stopnia w terminie nie dłuższym niż rok od ukończenia studiów I stopnia.

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności, na podstawie wniosku, złożonego wraz z kopią orzeczenia właściwego organu (oryginał orzeczenia do wglądu).

ZAPOMOGI
Studenci WSEI mogą się również ubiegać o zapomogi. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogi przyznawane są w okresie całego roku akademickiego na pisemny wniosek studenta, złożony wraz z dokumentacją potwierdzającą okoliczności opisane we wniosku. O zapomogę można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

UWAGA!!! Zaświadczenia z właściwych urzędów przyjmowane będą jedynie w oryginale, natomiast dokumenty tj. akty USC, wyroki sądowe mogą być złożone w kserokopii a oryginały należy przedłożyć do wglądu.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.