Student

Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2017/2018

Uczelniana Komisja Stypendialna rozpatrzyła złożone wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w roku akademickim 2017/2018

W związku z przyznaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotacją na pomoc materialną dla studentów, zmianie uległy wszystkie stawki stypendiów jakie obowiązywały w poprzednim roku akademickim.

Stypendium socjalne zostało przyznane studentom, których dochód nie przekraczał kwoty 900zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznane zostało studentom studiów stacjonarnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Wymagane było również kryterium dochodowe do 900 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie.

Uczelniana Komisja Stypendialna ustaliła następujące progi stypendium socjalnego: 

stypendium socjalne

próg dochodu

KWOTA STYPENDIUM

dochód od 0zł do 150 zł

600 zł

dochód od 150,01zł do 400zł

500 zł

dochód od 400,01zł do 600 zł

450 zł

dochód od 600,01zł do 900 zł

350 zł

zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki

próg dochodu

KWOTA STYPENDIUM

dochód od 0 zł do 900 zł

200 z

Stypendium specjalne przyznano studentom, którzy posiadają orzeczony stopień niepełnosprawności i złożyli wymagany wniosek o stypendium. Ustalone zostały następujące stawki na rok akademicki 2017/2018:

stypendium specjalne

stopień niepełnosprawności

KWOTA STYPENDIUM

stopień lekki

300 zł

stopień umiarkowany

400 zł

stopień znaczny

500 zł

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznane zostało w dwóch kategoriach:

- Stypendium rektora w kategorii NAUKOWEJ

o które mogli się ubiegać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysoką średnią ocen lub/i posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne (zdobyte w poprzednim roku akademickim).

- Stypendium rektora w kategorii SPORTOWEJ

o które mogli się ubiegać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Średnia ocen oraz osiągnięcia dodatkowe punktowane były zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Studentów WSEI 

W kategorii NAUKOWEJ ustalone zostały 4 progi stypendium Rektora. Każda lista rankingowa dzielona jest na 4 proporcjonalne progi.

stypendium Rektora dla najlepszych studentów - kategoria naukowa

próg 

KWOTA STYPENDIUM

1

400 zł

2

500 zł

3

600 zł

4

700 zł

W kategorii SPORTOWEJ ustalone zostały 3 progi stypendium Rektora.

stypendium Rektora dla najlepszych studentów - kategoria sportowa

próg 

KWOTA STYPENDIUM

1

300 zł

2

400 zł

3

500 zł

Stypendia zostały przyznane na okres roku akademickiego tj. na okres od października 2017r. do czerwca 2018r. z wyjątkiem przypadku gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr – wówczas stypendium przyznawane jest na okres 5 miesięcy.

Stypendia przyznawane było wyłącznie na wniosek studenta.

Pierwsza wypłata stypendium nastąpi do 30 listopada 2017r.

ODBIÓR DECYZJI STYPENDIALNYCH OD 30 LISTOPADA 2017R.

ODWOŁANIA OD DECYZJI UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ:

Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, studentowi przysługuje odwołanie do Rektora składane w terminie 14 dni od doręczenia stosownej decyzji.

do pobrania: wzór odwołania

Od decyzji Uczelnianej Komisji Stypendialnej w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów studentowi przysługuje możliwość złożenia do Rektora wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy składane w terminie 14 dni od doręczenia stosownej decyzji.

do pobrania: wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie stypendium Rektora

Od decyzji Rektora podjętej w postępowaniu odwoławczym studentowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów: Biuro Karier i Spraw Studenckich

pokój: 207 piętro II

tel. (0-81) 749-32-19

Listy studentów:

STYPENDIUM SOCJALNE:

Lista

STYPENDIUM SPECJALNE:

Lista

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW:

Lista

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.