Student

Zasady przyznawania stypendium na semestr letni roku akademickiego 2017/2018 na kierunku transport ii stopnia i pielęgniarstwo ii stopnia (nabór letni)

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

NA  SEMESTR LETNI  ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

NA KIERUNKU TRANSPORT II STOPNIA
I PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

(NABÓR LETNI)

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne przyznawane jest studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których wysokość dochodów na jednego członka rodziny nie przekracza 900 zł netto miesięcznie. Przyznawane jest na podstawie wniosku, złożonego wraz dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną.

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów mogą się ubiegać w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 tylko studenci rozpoczynający studia od semestru letniego 2017/2018 w dwóch kategoriach:

  1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE, o które mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali wysoką średnią ocen lub/i posiadają dodatkowe osiągnięcia naukowe, artystyczne (wg. tabeli poniżej).
  2. OSIĄGNIĘCIA  SPORTOWE, o które mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskali w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Kierunek

Średnia i dodatkowe osiągnięcia za okres

Pielęgniarstwo II st. 1 rok

Transport II st. 1 rok

-     średnia ocen za dwa ostatnie semestry studiów I stopnia

-     dodatkowe osiągnięcia od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Pielęgniarstwo II st. 2 rok

Transport II st. 2 rok

-     średnia ocen za 1-szy rok (1 i 2 semestr)

-     dodatkowe osiągnięcia od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.


Na każdym kierunku studiów 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów uzyska stypendium Rektora. Na semestr letni  tworzona jest nowa lista rankingowa wyłaniająca 10% najlepszych studentów spośród złożonych wniosków.

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium Rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen. Po złożeniu wniosku, średnia ocen zostanie uzupełniona przez kierownika Dziekanatu.

Wyjątek stanowią studenci I roku studiów drugiego stopnia, którzy studia I stopnia ukończyli na innej uczelni. Te osoby dołączają zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu za ostatnie dwa semestry studiów pierwszego stopnia z poprzedniej uczelni.

Wszystkie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, które student zgłasza we wniosku, muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami (np. zaświadczenia, kopie dyplomów, itp.).
Osiągnięcia wpisane we wniosku a nieudokumentowane i osiągnięcia niewpisane we wniosku, a udokumentowane zaświadczeniem nie będą uwzględniane przy ustalaniu zdobytych punktów.

UWAGA!!!    Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium Rektora, jeśli rozpoczyna studia II stopnia w terminie nie dłuższym niż rok od ukończenia studiów I stopnia.

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest studentom, posiadającym orzeczony stopień niepełnosprawności, na podstawie wniosku, złożonego wraz z kopią orzeczenia właściwego organu (oryginał orzeczenia do wglądu).

 

WAŻNIE!!!

Zgodnie z art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.):

ust. 4   Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

ust. 5   Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę
na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w art. 173 (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomoga), chyba że kontynuuje on studia
po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.


Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów rozpoczynających rok od semestru letniego 2017/2018 przyjmowane będą
do dnia 30 marca 2018 r.

poniedziałek – piątek: 8.30 – 16.00
soboty: 8.00 – 14.30

Wzory wniosków do pobrania: www.wsei.lublin.pl w zakładce „Student => Pomoc materialna dla studentów => Wnioski o przyznanie pomocy materialnej”

Składanie wniosków oraz informacje nt. pomocy materialnej dla studentów WSEI w Lublinie:

Biuro Karier i Spraw Studenckich pok. 207 (II piętro)

tel. 81 749 32 19

 

      Kompletne wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

powrót

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.